Jumat, 08 Januari 2010

Ummu Hani

Assalamu'alaikum
Ummu Hani' bintu Abi Thalib Al-Hasyimiyyah Radhiallohu 'anhaMediaMuslim.Info –

Dia bernama Fakhitah, seorang wanita dari kalangan bangsawan Quraisy. Putri paman Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam, Abu Thalib Abdu Manaf bin Abdil Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay. Ibunya bernama Fathimah bintu Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Dia saudari sekandung ‘Ali, ‘Aqil dan Ja’far, putra-putra Abu Thalib.

Dia begitu mengerti tentang agungnya hak seorang suami. Dia pun mengerti tentang hak anak-anak yang ditinggalkan suaminya dalam asuhannya. Dia tak ingin menyia-nyiakan satu pun dari keduanya, hingga dia dapatkan pujian yang begitu mulia, “Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy, sangat penyayang terhadap anak-anaknya.”

Semasa jahiliyah, Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam pernah meminangnya. Pada saat bersamaan, seorang pemuda bernama Hubairah bin Abi Wahb Al-Makhzumi pun meminangnya pula. Abu Thalib menjatuhkan pilihannya pada Hubairah hingga akhirnya Abu Thalib menikahkan Hubairah dengan putrinya.

Dari pernikahan ini, lahirlah putra-putra Hubairah, di antaranya Ja’dah bin Hubairah yang kelak di kemudian hari diangkat ‘Ali bin Abi Thalib radhiallohu ‘anhu ketika menjabat sebagai khalifah- sebagai gubernur di negeri Khurasan. Putra-putra yang lainnya adalah `Amr, yang dulunya Ummu Hani` berkunyah dengannya, namun putranya ini meninggal ketika masih kecil, serta Hani` dan Yusuf.

Namun pada akhirnya, Islam memisahkan mereka berdua. Ketika Alloh Subhanahu wa Ta’ala membukakan negeri Makkah bagi Rasul-Nya Shallallohu ‘alaihi wa sallam dan manusia berbondong-bondong masuk Islam, Ummu Hani` radhiAllohu ‘anha pun berislam bersama yang lainnya. Mendengar berita keislaman Ummu Hani`, Hubairah pun melarikan diri ke Najran.

Pada hari pembukaan negeri Makkah itu, ada dua kerabat suami Ummu Hani` dari Bani Makhzum, Al-Harits bin Hisyam dan Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, datang kepada Ummu Hani` untuk meminta perlindungan. Waktu itu datang pula ‘Ali bin Abi Thalib radhiallohu ‘anhu menemui Ummu Hani` sambil mengatakan, “Demi Alloh, aku akan membunuh dua orang tadi!” Ummu Hani` pun menutup pintu rumahnya dan bergegas menemui Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam.

Saat itu Rasululloh ShallAllohu ‘alaihi wa sallam tengah mandi, ditutup oleh putri beliau, Fathimah radhiallohu ‘anha dengan kain. Ummu Hani` pun mengucapkan salam, hingga Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Siapa itu?” “Saya Ummu Hani`, putri Abu Thalib,” jawab Ummu Hani`. Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam pun menyambutnya, “Marhaban, wahai Ummu Hani`!”

Lalu Ummu Hani` mengadu kepada Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam tentang kedatangan dua kerabat suaminya untuk meminta perlindungan kepadanya sementara ‘Ali berkeinginan membunuh mereka. Maka beliau pun menjawab, “Aku melindungi orang yang ada dalam perlindunganmu dan memberi jaminan keamanan pada orang yang ada dalam jaminan keamananmu.” Usai mandi, Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam menunaikan shalat delapan rakaat. Waktu itu adalah waktu dhuha.

Setelah Ummu Hani` berpisah dari suaminya karena keimanan, Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam datang untuk meminang Ummu Hani`. Namun dengan halus Ummu Hani` menolak, “Sesungguhnya aku ini seorang ibu dari anak-anak yang membutuhkan perhatian yang menyita banyak waktu. Sementara aku mengetahui betapa besar hak suami. Aku khawatir tidak akan mampu untuk menunaikan hak-hak suami.” Maka Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam mengurungkan niatnya. Beliau mengatakan, “Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy, sangat penyayang terhadap anak-anaknya.”

Ummu Hani` radhiAllohu ‘anha meriwayatkan hadits-hadits dari Rasululloh Shallallohu ‘alaihi wa sallam yang hingga saat ini termaktub dalam Al-Kutubus Sittah. Dia pun menyebarkan ilmu yang telah dia dulang hingga saat akhir kehidupannya, jauh setelah masa khilafah saudaranya, ‘Ali bin Abi Thalib radhiAllohu ‘anhu, pada tahun ke-50 H. Ummu Hani` Al-Hasyimiyyah, semoga Alloh Subhanahu wa Ta’ala meridhainya…. Wallohu ta’ala a’lamu bish-shawab.

(Sumber Rujukan: Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir (4/292-293); Al-Ishabah, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani (7/317); Al-Isti’ab, Al-Imam Ibnu Abdil Barr (4/1963-1964); Ath-Thabaqatul Kubra, Al-Imam Ibnu Sa’d (8/47); Siyar A’lamin Nubala`, Al-Imam Adz-Dzahabi (2/311-314); Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi (35/389-390))

Umar Bin Abdul Aziz

Assalamu'alaikum


Umar Bin Abdul AzizSeorang Tabiin terhormat. Dia mendapat gelar Khalifah Rasyid yang ke lima karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Dia naik tahta setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Muhammad bin Ali bin Husain mengatakan tentang dirinya, “Kalian tahu bahwa setiap kaum memiliki orang yang yang menonjol? Yang menonjol dari Bani Umaiyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Saat dibangkitkan di hari kiamat kelak, merupakan satu kelompok tersendiri.”

Menuntut ilmu
Umar bin Abdul Aziz menuntut ilmu pada saat usia masih kecil. Walapun begitu dia sudah bergaul dengan para pemuka ahli fikih dan ulama. Pada masa itu juga pernah menjabat gubernur Madinah sebentar.

Dibaiat menjadi khalifah
Dia dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, sedang dia tidak menyukainya. Oleh karena itu dia mengumpulkan orang-orang di mesjid untuk salat berjamaah lalu berpidato. Setelah menyampaikan pujian kepada Alloh dan bersalawat kepada Nabi, dalam pidatonya dia mengatakan, “Wahai manusia! Saya telah diuji untuk mengemban tugas ini tanpa dimintai pendapat, permintaan dari saya, atau musyawarah kaum Muslimin. Maka sekarang ini saya membatalkan baiat yang kalian berikan kepada diri saya dan untuk selanjutnya pilihlah khalifah yang kalian suka!” Tetapi orang-orang yang hadir dengan serempak mengatakan, “Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin. Perintahlah kami dengan kebahagiaan dan keberkatan!” Setelah itu dia lalu menyuruh semua orang untuk bertakwa, untuk tidak menyukai dunia dan menyukai akhirat, kemudian berkata, “Wahai manusia! Barang siapa menaati Allah, wajib ditaati, siapa yang mendurhakai-Nya tidak boleh ditaati oleh seorangpun. Wahai manusia! Taatilah saya selama saya menaati Alloh dalam memerintamu dan jika saya mendurhakai-Nya tidak ada seorangpun yang boleh mentaati saya.” Lalu dia turun dari mimbar.

Percakapan antara dia dengan putranya setelah menjadi khalifah
Sesampainya di rumah, Umar pergi ke tempat tidur untuk istirahat. Tetapi belum sempat membaringkan badannya, putranya, Abdul Malik datang menghampirinya. Ketika itu berumur 17 tahun.

Dia mengatakan, “Apa yang hendak engkau lakukan wahai Amirul Mukminin?” “Oh putraku, aku hendak istirahat sebentar, dalam tubuhku tidak ada kekuatan lagi.” jawab Umar. Abdul Malik berkata lagi, “Apakah engkau istirahat sebelum mengembalikan hak yang dirampas dengan jalan curang kepada yang punya?” Umar menjawab, “Putraku, tadi malam saya bergadang untuk mengurus pamanmu, Sulaiman dan nanti waktu Zuhur saya akan salat bersama orang-orang dan insya Allah akan mengembalikan hak-hak yang diambil secara curang itu kepada yang punya.” Abdul Malik berkata lagi, “Siapa yang bisa menjamin dirimu akan hidup sampai Zuhur wahai Amirul Mukminin?”


Serta merta Umar berdiri, lalu mencium dan merangkul anaknya, serta mengatakan, “Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang rusukku seseorang yang menolongku dalam beragama.” Seketika itu juga dia memerintahkan untuk menyeru semua orang, bahwa barang siapa pernah dicurangi oranglain, agar melapor. Umar pun mengembalikan hak-hak yang dirampas dengan curang itu kepada yang punya.

Keadilannya
Umar pernah mengumpulkan sekolompok ahli fikih dan ulama dan mengatakan, “Saya mengumpulkan tuan-tuan ini untuk meminta pendapat mengenai hasil tindak curang yang berada pada keluargaku.” Mereka mengatakan, “Itu semua terjadi sebelum masa pemerintahanmu. Maka dosanya berada pada yang merampasnya.” Umar tidak puas dengan pendapat itu dan mengambil pendapat kelompok lain, di dalamnya termasuk putranya Abdul Malik yang mengatakan kepadanya, “Saya berpendapat, hasil-hasil itu harus dikembalikan kepada yang berhak, selama engkau mengetahuinya. Jika tidak dikembalikan engkau telah menjadi patner mereka yang merampasnya dengan curang.” Mendengar itu Umar puas dan langsung berdiri untuk mengembalikan hasil-hasil tindak kecurangan itu.

Wafatnya
Masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar. Hanya dua tahun setengah. Dia menemui Tuhan dalam keadaan adil kepada rakyatnya.

malam pertama

Assalamu'alaikum
Hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 saya terima email dari seorang sahabat yang isinya kurang lebih adalah tausiyah atau nasehat kepada kita makhluk Allah yang masih hidup di dunia, namun teman tdk menyebutkan siapa yang menulis, nggak masalah mumpung online maka saya share aja lewat blog isinya begini :

Malam Pertama

Satu hal sebagai bahan renungan Kita…
Tuk merenungkan indahnya malam pertama
Tapi bukan malam penuh kenikmatan duniawi semata
Bukan malam pertama masuk ke peraduan Adam Dan Hawa

Justru malam pertama perkawinan kita dengan Sang Maut
Sebuah malam yang meninggalkan isak tangis sanak saudara
Hari itu…mempelai sangat dimanjakan
Mandipun…harus dimandikan
Seluruh badan Kita terbuka….
Tak Ada sehelai benangpun menutupinya. .
Tak Ada sedikitpun rasa malu…
Seluruh badan digosok Dan dibersihkan
Kotoran dari lubang hidung dan anus dikeluarkan
Bahkan lubang - lubang itupun ditutupi kapas putih…
Itulah sosok Kita….
Itulah jasad Kita waktu itu

Setelah dimandikan.. .,
Kitapun kan dipakaikan gaun cantik berwarna putih
Kain itu ….jarang orang memakainya..
Karena bermerk sangat terkenal bernama Kafan
Wewangian ditaburkan ke baju Kita…
Bagian kepala..,badan. ..,
Dan kaki diikatkan
Tataplah…. tataplah. ..itulah wajah Kita
Keranda pelaminan… langsung disiapkan
Pengantin bersanding sendirian…

Mempelai di arak keliling kampung bertandukan tetangga
Menuju istana keabadian sebagai simbol asal usul
Kita diiringi langkah gontai seluruh keluarga
Serta rasa haru para handai taulan
Gamelan syahdu bersyairkan adzan dan kalimah Dzikir
Akad nikahnya bacaan talkin…
Berwalikan liang lahat..
Saksi - saksinya nisan-nisan. .yang tlah tiba duluan
Siraman air mawar..pengantar akhir kerinduan

Dan akhirnya…. . Tiba masa pengantin..
Menunggu Dan ditinggal sendirian…
Tuk mempertanggungjawab kan seluruh langkah kehidupan
Malam pertama bersama KEKASIH..
Ditemani rayap - rayap Dan cacing tanah
Di kamar bertilamkan tanah..
Dan ketika 7 langkah tlah pergi….
Kitapun kan ditanyai oleh sang Malaikat….
Kita tak tahu apakah akan memperoleh Nikmat
Kubur…
Ataukah Kita kan memperoleh Siksa Kubur…..
Kita tak tahu…Dan tak seorangpun yang tahu….
Tapi anehnya Kita tak pernah galau ketakutan… ..
Padahal nikmat atau siksa yang kan kita terima
Kita sungkan sekali meneteskan air mata…
Seolah barang berharga yang sangat mahal..

Dan Dia Kekasih itu.. Menetapkanmu ke syurga..
Atau melemparkan dirimu ke neraka..
Tentunya Kita berharap menjadi ahli syurga…
Tapi….tapi ……sudah pantaskah sikap kita selama ini…
Untuk disebut sebagai ahli syurga

Baca jika anda ada masawaktu untuk ALLAH.
Bacalah hingga habis.
Saya hampir membuang email ini namun saya telah diberi anugerah untuk
membaca terus hingga ke akhir.

ALLAH, bila saya membaca e-mail ini, saya pikir saya tidak ada waktu
untuk ini….
Lebih lebih lagi diwaktu kerja. Kemudian saya tersadar bahwa pemikiran
semacam inilah yang ….
Sebenarnya, menimbulkan
pelbagai masalah di dunia ini.

Kita coba menyimpan ALLAH didalam MASJID pada hari Jum’at……
Mungkin malam JUM’AT?
Dan sewaktu solat MAGRIB SAJA?
Kita suka ALLAH pada masa kita sakit….
Dan sudah pasti waktu ada kematian…

Walau bagaimanapun kita tidak ada waktu atau ruang untuk ALLAH waktu
bekerja atau bermain?
Karena…
Kita merasakan diwaktu itu kita mampu dan sewajarnya mengurus sendiri
tanpa bergantung padaNYA.

Semoga ALLAH mengampuni aku karena menyangka… …
Bahwa nun di sana masih ada tempat dan waktu dimana ALLAH bukan lah yang
paling utama dalam hidup ku (nauzubillah)

Kita sepatutnya senantiasa mengenang akan segala yang telah DIA berikan
kepada kita.
DIA telah memberikan segala-galanya kepada kita sebelum kita meminta.

ALLAH
Dia adalah sumber kewujudanku dan Penyelamatku
IA lah yang mengerakkan ku setiap detik dan hari.
TanpaNYA aku adalah
AMPAS yang tak berguna

Susah vs. Senang
Kenapa susah sekali menyampaikan kebenaran?

Kenapa mengantuk dalam MASJID tetapi ketika selesai ceramah kita segar
kembali?
Kenapa mudah sekali membuang e-mail agama tetapi kita bangga mem
“forward” kan email yang tak senonoh?
Hadiah yang paling istimewa yang pernah kita terima.
Solat adalah yang terbaik…. Tidak perlu bayaran , tetapi ganjaran lumayan.
Notes: Tidak kah lucu betapa mudahnya bagi manusia TIDAK Beriman PADA ALLAH
setelah itu heran kenapakah dunia ini menjadi neraka bagi mereka.

Tidakkah lucu bila seseorang berkata “AKU BERIMAN PADA ALLAH” TETAPI
SENTIASA MENGIKUT SYAITAN. (who, by the way, also “believes” in ALLAH).

Tidakkah lucu bagaimana anda mampu mengirim ribuan email lawak yang
akhirnya tersebar bagai api yang tidak terkendali., tetapi bila anda
mengirim email mengenai ISLAM, sering orang berpikir 10 kali untuk bekerjasama?

Tidakkah mengherankan bagaimana bila anda mulai mengirim pesan ini anda
tidak akan mengirim kepada semua rekan anda karena memikirkan apa
tanggapan mereka terhadap anda atau anda tak pasti apakah mereka suka
atau tidak?.

Tidakkah mengherankan bagaimana anda merasa risau akan tanggapan orang
kepada saya lebih dari tanggapan ALLAH terhadap anda.

Aku berDOA , untuk semua yang mengirim pesan ini kepada semua rekan
mereka di rahmati ALLAH.

Semoga bermanfaat buat kita semua sebagai bahan renungan

Keutamaan Hafidz Quran

Assalamu'alaikum

Keutamaan Menghafal Al-QuranBanyak hadits Rasulullah SAW yang mendorong untuk menghapal Al Quran, atau
membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang individu Muslim tidak kosong dari
sesuatu bagian dari kitab Allah SWT. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu
Abbas secara marfu`:
“Orang yang tidak mempunyai hapalan Al Quran sedikitpun adalah seperti rumah kumuh
yang mauh runtuh “
4
.
Dan Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada orang-orang yang
mempunyai keahlian dalam membaca Al Quran dan menghapalnya, memberitahukan
kedudukan mereka, serta mengedepankan mereka dibandingkan orang lain.
Dari Abi Hurarirah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW mengutus satu utusan yang
terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah SAW mengecek kemampuan membaca

4
Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas (2914), ia berkata: hadits ini hasan sahih. dan hapalan Al Quran mereka: setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana
hapalan Al Quran-nya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah
SAW : “Berapa banyak Al Quran yang telah engkau hapal, hai pulan?” ia menjawab: aku
telah hapal surah ini dan surah ini, serta surah Al Baqarah. Rasulullah SAW kembali
bertanya: “Apakah engkau hapal surah Al Baqarah?” Ia menjawab: Betul. Rasulullah
SAW bersabda: “Pergilah, dan engkau menjadi ketua rombongan itu!”. Salah seorang
dari kalangan mereka yang terhormat berkata: Demi Allah, aku tidak mempelajari dan
menghapal surah Al Baqarah semata karena aku takut tidak dapat menjalankan isinya.
Mendengar komentar itu, Rasulullah SAW bersabda:
“Pelajarilah Al Quran dan bacalah, karena perumpamaan orang yang mempelajari Al
Quran dan membacanya, adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan
minyak misik, wanginya menyebar ke mana-mana. Sementara orang yang
mempelajarinya kemudia ia tidur –dan dalam dirinya terdapat hapalan Al Quran— adalah
seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik “
5
.
Jika tadi kedudukan pada saat hidup, maka saat mati-pun, Rasulullah SAW
mendahulukan orang yang menghapal lebih banyak dari yang lainnya dalam kuburnya,
seperti terjadi dalam mengurus syuhada perang Uhud.
Rasulullah SAW mengutus kepada kabilah-kabilah para penghapal Al Quran dari
kalangan sahabat beliau, untuk mengajarkan mereka faridhah Islam dan akhlaknya,
karena dengan hapalan mereka itu, mereka lebih mampu menjalankan tugas itu. Di antara
sahabat itu adalah: tujuh puluh orang yang syahid dalam kejadian Bi`ru Ma`unah yang
terkenal dalam sejarah. Mereka telah dikhianati oleh orang-orang musyrik.
Dari Abi Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Penghapal Al Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian Al Quran akan berkata:
Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia, kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah
(kehormatan), Al Quran kembali meminta: Wahai Tuhanku tambahkanlah, maka orang
itu dipakaikan jubah karamah. Kemudian Al Quran memohon lagi: Wahai Tuhanku,
ridhailah dia, maka Allah SWT meridhainya. Dan diperintahkan kepada orang itu:
bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga), dan Allah SWT menambahkan dari
setiap ayat yang dibacanya tambahan ni`mat dan kebaikan “
6
.
Balasan Allah SWT di akhirat tidak hanya bagi para penghapal dan ahli Al Quran
saja, namun cahayanya juga menyentuh kedua orang tuanya, dan ia dapat memberikan
sebagian cahaya itu kepadanya dengan berkah Al Quran.
Dari Buraidah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa yang membaca Al Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka
dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari Kiamat, cahayanya seperti cahaya matahari,
kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan), yang tidak pernah didapatkan di

5
Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menilainya hadits hasan (2879), dan lafazh itu darinya. Serta
oleh Ibnu Majah secara ringkas (217), Ibnu Khuzaimah (1509), Ibnu Hibban dalam sahihnya (Al Ihsaan
2126), dan dalam sanadnya ada `Atha, Maula Abi Ahmad, yang tidak dinilai terpercaya kecuali oleh Ibnu
Hibban.
6
Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menilainya hadits hasan (2916), Ibnu Khuzaimah, al hakim, ia
menilainya hadits sahih, serta disetujui oleh Adz Dzahabi (1/553). dunia, keduanya bertanya: mengapa kami dipakaikan jubah ini: dijawab: “karena kalian
berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al Quran”
7
.
Kedua orang itu mendapatkan kemuliaan Tuhan, karena keduanya berjasa
mengarahkan anaknya untuk menghapal dan mempelajari Al Quran semenjak kecil. Dan
dalam hadits terdapat dorongan bagi para bapak dan ibu untuk mengarahkan anak-anak
mereka untuk menghapal Al Quran semenjak kecil.
Ibnu Mas`ud berkata:
“Rumah yang paling kosong dan lengang adalah rumah yang tidak mengandung
sedikitpun bagian dari Kitab Allah SWT ”
8
.
Dan pengertian kata “ashfaruha” adalah: yang paling kosong dari kebaikan dan
berkah.
Al Munziri meriwayatkan dalam kitab At Targhib wa At Tarhib dengan kata:
“ashghar al buyut” dengan ghain bukan fa. Dan maknanya adalah: rumah yang paling
hina kedudukannya, dan paling rendah nilainya.

Para penghapal Al Quran dari Kalangan Sahabat.
Banyak terdapat hadits yang berbicara tentang keutamaan orang yang membaca Al
Quran dan menghapalnya. Seorang penghapal dinamakan: al qari, sementara kalangan
penghapal dinamakan: al qurra. Dan kadang-kadang menghapal diungkapkan dengan
kata “al jam`u”.
Al Bukhari meriwayatkan dari Qatadah: ia berkata: aku bertanya kepada Anas bin
Malik: siapa yang menghapal Al Quran pada masa Rasulullah Saw, ia menjawab: “empat
orang, seluruhnya dari kalangan Anshar, yaitu: Mu`adz, Ubay bin Ka`b, Zaid bin Tsabit,
dan Abu Zaid (salah satu paman Anas)”.
Dalam riwayat yang lain, dari Anas ia berkata: Saat Rasulullah SAW wafat, hanya
ada empat orang yang hapal Al Quran: Abu Darda, Mu`adz bin Jabal, Zaid bin Tsatbit
dan Abu Zaid9
.
Riwayat ini bertentangan dengan riwayat lainya dari dua segi: pertama:
menggunakan redaksional hashr (pembatasan) pada empat orang. Dan kedua: menyebut
Abu Dard sebagai ganti Ubay bin Ka`b!.
Beberapa imam menolak pembatasan sahabat yang hapal hanya empat orang. Dan
mereka menakwilkan: bahwa perkataan itu seperti itu adalah dalam batas
sepengetahuannya. Karena para penghapal lebih banyak dari itu bilangannya, seperti
telah diketahui dengan yakin. Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amru ia
berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

7
Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menilanya sahih berdasarkan syarat Muslim (1/568), dan
disetujui oleh Adz Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (21872) dan Ad
Darimi dalam Sunannya (3257), penj.
8
Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Ibnu Mas`ud secara Mauquf. Ia berkata: sebagian mereka
memarfu`kannya, demikian juga dikatakan oleh Adz Dzahabi (1/566).
9
Para berselisih pendapat tentang siapa namanya. Ibnu Hajar berkata: aku kemudian mendapatkan pada
Ibnu Abi Daud yang menghilangkan kesulitan ini, karena ia meriwayatkannya dengan sanad sesuai syarat
Bukhari kepada Tsumamah dari Anas: bahwa Abu Zaiad yang mengumpulkan Al Quran itu, namanya
adalah: Qias bin As Sakan. Ia berkata: Ia adalah seorang lelaki dari kami, dari Bani Adi bin an Najjar, salah
seorang anak pamanku, dan ia meninggalkan tanpa mempunyai keturunan, kemudian kami mewariskannya.
Selesai. Ia adalah salah seorang anggota Bai`at Aqabah dan pahlawan perang Badar. Lihat: Al Itqaan
(2/203). paling menguasai dan menghapal Al Quran dibandingkan yang lain. As Suyuthi berkata:
Pendapat ini telah dikemukakan oleh Ibnu Katsir sebelumnya
12
.
Ia berkata: Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Muhammad bin
Ka`b al Qurazhi ia berkata: pada masa Rasulullah SAW ada lima orang Anshar yang
menghapal Al Quran: yaitu Mu`adz bin Jabal, Ubadah bin Shamit, Ubay bin Ka`b, Abu
Darda dan Abu Ayyub al Anshari. Di sini ia menambahkan bilangan yang telah disebut
oleh Anas, yaitu: Ubadah dan Abu Ayyub.
Abu Ubaid menyebutkan dalam kitab “al Qiraat” para al Qurra dari kalangan
sahabat Rasulullah SAW. Dari kalangan Muhajirin adalah: Khalifah yang empat,
Thalhah, Sa`d, Ibnu Mas`ud, Huzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Saib,
Abadilah, Aisyah, Hafshah dan Ummu Salmah. Sedangkan dari Anshar adalah: Ubadah
bin Shamit, Mu`adz yang mempunyai nama panggilan Abu Halimah, Majma` bin Jariah,
Fadhalah bin Ubaid, dan Muslimmah bin Mukhallad. Ia mengatakan bahwa sebagian dari
mereka telah menyempurnakan hapalannya setelah Rasulullah SAW wafat.
As Suyuthi berkata: Ibnu Abu Daud memasukkan juga: Tamim Ad Dari dan Uqbah
bin `Amir. Ia berkata: Di antara orang yang menghapal juga adalah: Abu Musa al
Asy`ari, seperti disebut oleh abu Amru ad Dani
13
.
Tentunya pada masa sahabat, jumlah penghapal Al Quran tidak sebanyak pada
masa kita sekarang ini, karena mereka mempelajari Al Quran; ilmu dan amalnya
sekaligus.
Oleh karena itu Umar berkata: Jika seseorang telah mempelajari surah Al Baqarah
dan Ali Imran maka ia telah tampak terhormat di mata kami! Artinya ia menjadi orang
yang mempunyai kehormatan dan kedudukan di mata kami.
Saat Umar mengkhatamkan surah Al Baqarah, ia menyembelih unta sebagai
ucapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat itu. Dan kami sendiri, saat masih kecil,
jika telah menghatamkan surah Al Baqarah kami membuat acara, dan kami namakan itu
sebagai: Al Khatmaah ash Shughra (khataman kecil). Sedangkan Al Khatmah al Kubra
(khataman besar) adalah dengan menyempurnakan menghapal Al Quran seluruhnya.
Ini tidak aneh, karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW:
“Jangan jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan, karena rumah yang tidak
dibacakan surah Al Baqarah di dalamnya, tidak dimasuki oleh syaitan “
14
.
Dari Abi Umamah al Bahili: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Bacalah surah Al Baqarah, karena membacanya membawa berkah, dan
meninggalkannya adalah kerugian, dan orang yang membacanya tidak dapat disihir (teluh
atau santet)”
15
. Artinya: para penyihir, tidak dapat mencapai sasarannya.
Ibnu Mas`ud berkata: “Al Quran ini adalah hidangan Allah SWT, maka
barangsiapa yang dapat mempelajari sesuatu dari Al Quran hendaknya ia
mempelajarinya. Karena rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang di

12
Al Itqaan (1/201).
13
Ibid (1/202-203).
14
Hadits diriwayatkan dengan lafazh ini oleh At Tirmizi dalam Tsawab al Baqarah (2780). Ia berkata:
hadits ini hasan sahih. Dan Muslim meriwayatkan dengan lafazh:
ِة َﺮ َﻘ َﺒ ْﻟ ا َة َر ْﻮ ُﺳ ِﻪ ْﻴ ِﻓ ُأ َﺮ ْﻘ ُﺗ يِﺬﱠﻟا ِﺖ ْﻴ َﺒ ْﻟ ا َﻦ ِﻣ ُﺮ ِﻔ ْﻨ َﻳ َن ﺎ َﻄ ْﻴ ﱠﺸ ﻟ ا ﱠن ِإ
“Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al Baqarah “. Hadits (780).
15
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shalat al Musafirin, bab Fadhlu al Quran wa Surah al Baqarah,
dengan nomor 804. dalamnya tidak ada sedikitpun kitab Allah SWT. Rumah yang tidak ada sesuatupun di
dalamnya dari kitab Allah, adalah seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dan
syaitan akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al Baqarah16
.
Ibnu Masu`d berkata pula: “ Segala sesuatu mempunyai puncak, dan puncak Al
Quran adalah: Surah al Baqarah”
17
.

2. Etika para Penghapal Al Quran.


Para penghapal Al Quran mempunyai etika-etika yang harus diperhatikannya.
Dan mereka mempunyai tugas yagn harus dijalankan, sehingga mereka benar-benar
menjadi “keluarga Al Quran”, seperti sabda Rasulullah SAW tentang mereka:
“Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya: siapa mereka wahai
Rasulullah? Beliau bersabda: Ahli Al Quran, mereka adalah keluarga Allah Saw dan
orang-orang dekat-Nya “
18
.

Selalu Bersama Al Quran.
Di antara etika itu adalah: selalu bersama Al Quran, sehingga Al Quran tidak
hilang dari ingatannya. Yaitu dengan terus membacanya dari hapalannya, atau dengan
membaca mushaf, atau juga dengan mendengarkan pembaca yang bagus, dari radio atau

16
Al Haitsami berkata dalam kitab Majma` Az Zawaid: Hadits diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan
beberapa sanad, dan para periwayat jalan ini adalah sahih (7/164). Catatan penerjemah: Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Umamah Al Bahili (1337), Ahmad dalam Musnadnya dengan
beberapa sanad, dan ad Darimi (3257).
17
Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Fadhail al Quran, dan ia menilai sahih isnadnya (1/561), serta
disetujui oleh Adz Dzahabi. Ia meriwayatkannya secara marfu. Catatan penerjemah: sementara At Tirmizi
dalam Fhadhail al Quran dari Abi Hurairah (2803), Ahmad dalam Musnadnya dari Abi Ma`qil bin Yasar
(19415) dan Darimi dalam sunannya dari Abdullah (3243), meriwayatkannya secara muttashil.
18
Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dalam “ Al Kubra” serta Ibnu Majah (215), al Hakim
(1/556. Lihat: Sahih al Jami` ash Shagir (2165). kaset rekaman para qari yang terkenal. Berkat ni`mat Allah SWT, di beberapa negara
Islam terdapat siaran Al Quran al Karim, yang memberikan perhatian pada pembacaan Al
Quran, tajwidnya serta tafsirnya.
Dari Ibnu Umar r.a.: bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:
“Perumpamaan orang yang hapal Al Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat, jika
ia terus menjaganya maka ia dapat terus memegangnya, dan jika ia lepaskan maka ia akan
segera hilang.” Hadits diriwayaktan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Muslim menambah
dalam riwayatnya:
“Jika ia menjaganya, dan membacanya pada malam dan siang hari, maka ia dapat terus
mengingatnya, sedangkan jika tidak, maka ia akan melupakannya”
19
.
Makna “al mu`aqqalah” adalah: terikat dengan tambang, yaitu tambang yang
dipegang karena takut terlepas. Dan pluralnya adalah `uqul.
Dari Abdullah bin Mas`ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Amat buruk orang yang berkata: “Aku telah melupakan hapalan ayat ini dan ayat itu,
namun sebenarnya ia dilupakan. Terus ulang-ulanglah hapalan Al Quran, karena ia lebih
cepat pergi dari dada manusia, dari perginya unta dari ikatannya”
20
.
Makna kata “nussia“ adalah: Allah SWT yang membuatnya lupa, sebagai
hukuman terhadap kesalahan yang ia lakukan.
Dari Abi Musa al Asy`ari r.a. dari Nabi Saw bersabda:
“ Teruslah jaga hapalan Al Quran, karena Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam
genggaman-Nya, ia lebih cepat lepas dari lepasnya unta dari ikatannya.” Diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim, dan riwayat Bukhari dengan kata “asyaddu tafashshian”
21
.
Penghapal Al Quran harus menjadikan Al Quran sebagai temannya dalam
kesendiriannya, serta penghiburnya dalam kegelisahannya, sehingga ia tidak berkurang
dari hapalannya. Qasim bin Abdurrahman berkata: Aku bertanya kepada sebagian kaum
sufi: tidak ada seorangpun yang menjadi teman kesepianmu di sini? Ia mengulurkan
tangannya ke mushaf, dan meletakkannya di atas batu dan berkata: inilah temah
kesepianku!
As Suyuthi berbicara tentang hukum melupakan Al Quran, ia berkata: melupakan
hapalan Al Quran adalah dosa besar, seperti dikatakan oleh An Nawawi dalam kitab “Ar
Raudhah” dan ulama lainnya. Dengan dalil hadits Abi Daud:
“Dosa-dosa umatku diperlihatkan kepadaku, dan aku tidak dapati dosa yang lebih besar
dari dosa seseorang yang diberi ni`mat hapal Al Quran atau suatu ayat, kemudian ia
melupakannya”
22
. Dan ia meriwayatkan pula hadits:
“Siapa yang membaca (hapal) Al Quran namun kemudian melupakannya, maka ia akan
bertemu Allah SWT pada hari kiamat dalam keadaan terserang penyakit sopak”
23
.
Demikian pula hadits Ibnu Mas`ud dan Abi Musa sebelumnya.
Sedangkan hadits Abi Daud yang pertama, diriwayatkan oleh Tirmizi, dan ia
berkata: hadits itu gharib (atau dha`if). Dan ketika Imam Bukhari ditunjukkan hadits itu,

19
Lihat: Al Lu’lu wa al Marjan (452). Juga Al Muntaqa min at Targhib wa at Tarhib, dan hadits (794).
20
Lihat: Al Lu’lu wa al Marjaan (453), juga al Muntaqa. Hadits (795).
21
Lihat: Al Lu’lu wa al Marjan (454).
22
Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (461).
23
Hadits diriwayatkan oleh oleh Abu Daud dalam Ash Shalat (1744), dengan lafazh yang sama: bab At
Tasydid fi man Hafazha al Quran tsumma nasiahu. ia tidak mengetahuinya dan melihatnya hadits yang gharib24
. Sedangkan hadits kedua
dikomentari oleh Al Munziri: dalam sanadnya adalah Yazid bin Abi Ziyad, ia tidak dapat
dijadikan hujjah, dan ia juga munqathi`
25
.
Jika hadits-hadits yang dijadikan landasan orang yang mengatakan bahwa
melupakan Al Quran adalah dosa besar, telah jelas kelemahannya, maka yang tersisa
adalah celaan terhadap tindakan melupakan Al Quran itu. Karena sang penghapal itu
jarang mengulangnya, namun tidak sampai kepada keharaman, apalagi menjadi dosa
besar.
Namun yang paling kuat adalah, ia merupakan perkara yang makruh dengan
sangat. Dan tidak pantas bagi seorang Muslim yang memiliki perbendaharaan hapalan Al
Quran yang amat berharga ini menyia-nyiakannya, hingga hilang darinya.
Yang membuat kami mengatakan hal ini adalah: kami takut (ancaman dosa besar)
ini membuat orang enggan menghapal Al Quran, karena ia mempunyai kemungkinan
melupakan hapalannya itu, dan akibatnya ia mendapatkan dosa besar, sementara jika ia
tidak menghapalnya sama sekali, ia tidak terancam mendapatkan dosa sedikitpun.

Berakhlaq dengan Akhlaq Al Quran.
Orang yang menghapal Al Quran hendaklah berakhlak dengan akhlak Al Quran.
Seperti Nabi Muhammad Saw. Aisyah r.a. pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah
SAW, ia menjawab:
“Akhlak Nabi Saw adalah Al Quran”
26
.
Penghapal Al Quran harus menjadi kaca yang padanya orang dapat melihat
aqidah Al Quran, nilai-nilainya, etika-etikanya, dan akhlaknya, dan agar ia membaca Al
Quran dan ayat-ayat itu sesuai dengan perilakunya, bukannya ia membaca Al Quran
namun ayat-ayat Al Quran melaknatnya.
Dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa yang membaca (menghapal) Al Quran, berarti ia telah memasukkan kenabian
dalam dirinya, hanya saja Al Quran tidak diwahyukan langsung kepadanya. Tidak
sepantasnya seorang penghapal Al Quran ikut maraj bersama orang yang marah, dan ikut
bodoh bersama orang yang bodoh, sementara dalam dirinya ada hapalan Al Quran “
27
.
Makna kata “yajidu” adalah dari al wajd atau al wijdan, yang berarti: amat marah
atau amat sedih. Dengan pengertian ia dikuasai oleh perasaannya, dan hal itu
mempengaruhi perilakunya.
Ibnu Mas`ud r.a. berkata: penghapal Al Quran harus dikenal dengan malamnya
saat manusia tidur, dan dengan siangnya saat manusia sedang tertawa, dengan diamnya
saat manusia berbicara, dan dengan khusyu`nya saat manusia gelisah. Penghapal Al

24
At Tirmizi mengutip dari Al Bukhari: bahwa Al Muthallib bin Abdullah bin Hanthab –perawi hadits—
tidak mendengar langsung dari seorang sahabatpun. Dan seterusnya. Lihat: hadits non (2917), dalam
Tirmizi, dan hadits no. (461) dalam Abi Daud. Ibnu Jauzi menyebutnya dalam Al `Ilal al Mutanahiah,
dengan no. (158). Dikutip dari Ad Daruquthni: bahwa hadits itu tidak tsabit (tidak kuat) karena Ibnu Juraij
tidak mendengar sesuatupun dari Al Muthallib (juz 1/109). Al Munziri juga mengatakan bahwa dalam
sanadnya ada Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwad, yang dinilai kuat oleh Yahya bin Ma`in serta
diperselisihkan oleh banyak orang. Mukhtashar as Sunan. Hadits 433 (1/259).
25
Mukhtashar as Sunan. Hadits 1422 (juz 2/139).
26
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shalat al Musafirin (746).
27
Hadits diriwayatkan oleh al Hakim dan ia menilai sahih sanadnya, dan itu disetujui oleh Adz Dzahabi
(1/552). Quran harus tenang dan lembut, tidak keras, tidak sombong, tidak bersuara kasar atau
berisik dan tidak cepat marah.
Ibnu Mas`ud r.a. seakan sedang berbicara kepada dirinya sendir, karena ia adalah
salah seorang imam penghapal Al Quran, dan ia menjadi orang yang betul-betul sesuai
dengan prediket penghapal Al Quran.
Ibnu Mas`ud juga mengecam orang-orang yang: Al Quran diturunkan kepada
mereka agar mereka mengamalkan isinya, namun ia hanya menjadikan kegiatan
mempelajari Al Quran itu sebagai amalnya! Salah seorang dari mereka dapat membaca
Al Quran dari awal hingga akhirnya tanpa salah satu huruf-pun, namun ia tidak
mengamalkan apa yang terdapat dalam Al Quran itu!
Seorang zahid yang terkenal; Fudhail bin `Iyadh, berkata: pembawa (penghapal)
Al Quran adalah pembawa bendera Islam, maka ia tidak boleh bermain-main bersama
orang-orang yang senang bermain, tidak lupa diri bersama orang yang lupa diri dan tidak
bercanda bersama orang yang bercanda, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak Al
Quran.
Ia berkata: seorang penghapal Al Quran harus tidak butuh kepada orang lain,
tidak kepada para khalifah, dan tidak pula kepada orang yang lebih rendah
kedudukannya. Sebaliknya, ia harus menjadi tumpuan kebutuhan orang.
Sebagian salaf berkata: “ada seorang hamba yang saat memulai membaca satu
surah Al Quran, maka malaikat akan terus berdoa baginya hingga ia selesai membacanya.
Dan ada orang yang membaca satu surah Al Quran, namun malaikat terus melaknatnya
hingga ia selesai membacanya”. Seseorang bertanya kepadanya: “mengapa bisa terjadi
seperti itu?”. ia menjawab: “Jika ia menghalalkan apa yang dihalalkan Al Quran dan
mengharamkan apa yang diharamkan Al Quran maka malaikat akan berdoa baginya,
namun jika sebaliknya maka malaikat akan melaknatnya!”.
Sebagian ulama berkata: ada seseorang yang membaca Al Quran dan ia sedang
melaknat dirinya sendiri, dengan tanpa sadar. Ia membaca: “ala la`natullah `ala azh
zhaalimiin” (sesungguhnya laknat Allah diberikan kepada orang-orang zalim), sementara
ia adalah orang yang zalim! dan membaca “ ala la`natullah ala al mukdzibiin”
(sesunguhnya laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta), sementara ia termasuk
golongan yang mendustakan itu!
Inilah makna perkata Anas bin Malik r.a.: Ada orang yang membaca Al Quran,
dan Al Quran itu melaknatnya!
Al Hasan berkata: Kalian menjadikan membaca Al Quran sebagai stasion-stasion,
dan menjadikan malam sebagai unta (kendaraan), yang kalian kendarai, dan dengannya
kalian melewati stasion-stasion itu. sementara orang-orang sebelum kalian jika melihat
risalah-risalah dari Rabb mereka, maka mereka segera mentadabburinya pada malam
hari, dan melaksanakan isinya pada siang hari!
Maisarah berkata: Yang aneh adalah Al Quran yang terdapat dalam diri orang
yang senang melakukan perbuatan dosa!
Keanehan itu terjadi karena Al Quran berada di satu lembah, sementara akhlak
penghapal Al Quran itu dan perilakunya berada di lembah lain!
Abu Sulaiman Ad Daarani berkata: Neraka Zabbaniah lebih cepat dimasuki oleh
penghapal Al Quran –yang melakukan maksiat kepada Allah SWT—dibandingkan
penyembah berhala, saat mereka melakukan maksiat kepada Allah SWT setelah
membaca Al Quran! Sebagian ulama berkata: Jika serang anak Adam membaca Al Quran kemudian ia
berlaku buruk, setelah itu ia kembali membaca Al Quran, Dia berkata kepada orang itu:
“Apa hakmu membaca firman-Ku, sementara engkau berpaling dari-Ku?!”.
Ibnu Rimah berkata: Aku menyesal telah menghapal Al Quran, karena aku
mendengar bahwa orang-orang yang menghapal Al Quran akan ditanyakan dengan
pertanyaan-pertanyaan sama yang diajukan kepada para Nabi pada hari kiamat!
28
.
Tidakaneh jika para penghapal Al Quran dari kalangan sahabat adalah mereka
yang berada di barisan pertama saat shalat di Masjid, yang berada di garis terdepan saat
jihad, dan orang yang pertama melakukan kebaikan di tengah masyarakat.
Dalam sebagian peperangan perluasan wilayah Islam, ada orang yang berteriak:
wahai para penghapal surah Al Baqarah, hari ini sihir tidak telah lenyap! Seperti terjadi
pada perang Yamamah yang terkenal dan dalam perang melawan kelompok murtad.
Huzaifah berkata pada hari yang menegangkan itu: wahai para penghapal Al
Quran, hiasilah Al Quran dengan amal perbuatan kalian.
Pada hari Yamamah (peperangan melawan gerakan riddah) Salim maula Abi
Huzaifah, saat ia membawa bendera pasukan Islam, ditanya oleh kaum Muhajirin:
“Apakah engkau tidak takut jika kami berjalan di belakangmu?” Ia menjawab: “Sepaling
jelek penghapal adalah aku, jika aku sampai berjalan di belakang kalian dalam perang
ini!”
29
.
Dalam peperangan Yamamah, saat memerangi Musailimah al Kazzab, sejumlah
besar penghapal Al Quran mendapatkan mati syahid, karena mereka selalu berada di
barisan terdepan. Hingga ada yang mengatakan: mereka berjumlah tujuh ratus orang.
Inilah yang mendorong dilakukannya pembukuan Al Quran, karena ditakutkan para
penghapal Al Quran habis dalam medan jihad.
Cara menghapal mereka membantu mereka untuk melaksanakan isi Al Quran itu.
Perhatian mereka tidak hanya untuk menghapal kalimat-kalimat dalam Al Quran itu saja.
Namun yang mereka perhatikan adalah memahami makna dan mengikutinya, baik dalam
bagian perintah maupun larangan.
Imam Abu Amru Ad Dani menulis dalam kitabnya “Al Bayan” dengan sanadnya
dari Utsman dan Ibnu Mas`ud serta Ubay r.a.: Rasulullah SAW membacakan kepada
mereka sepuluh ayat, dan mereka tidak meninggalkan ayat itu untuk menghapal sepuluh
ayat selanjutnya, hingga mereka telah belajar untuk menjalankan apa yang yang terdapat
dalam sepuluh ayat itu. Mereka berkata: kami mempelajari Al Quran dan beramal
dengannya sekaligus.
Abdurrazzaq meriwayatkan dalam Mushannafnya dari Abdurrahman As Sulami,
ia berkata: Kami, jika mempelajari sepuluh ayat Al Quran, tidak akan mempelajari
sepuluh ayat selanjutnya, hingga kami mengetahui halal dan haramnya, serta perintah dan
larangannya (terlebih dahulu)
30
.

28
Atsar ini disebut oleh Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
29
Lihat Al Bidayah wa Nihayah, karyat Ibnu Katsir juz 6/324. Cet. Beirut.
30
Lihat: Al Mushannaf-al Atsar (6027) ia terdapat dalam Musnad Ahmad dai As Sulami: kami diceritakan
oleh orang yang meriwayatkan hadits kepada kami dari kalangan sahabat Rasulullah Saw: bahwa mereka
mengambil dari Rasulullah Saw sepuluh ayat Al Quran, dan tidak mengambil sepuluh ayat yang lain,
hingga mengetahui ilmu dan amal yang terkandung dalam sepuluh ayat itu. ia berkata: maka Rasulullah
Saw mengajarkan kami ilmu dan amal sekaligus. Al Haitsami berkata: di dalam riwayat itu ada Atha bin
Saib, ia hapalannya telah bercampur dan kacau (1:65). Dalam kitab Muwath-tha Malik ia mengatakan: disampaikan kepadanya bahwa
Abdullah bin Umar mempelajari surah Al Baqarah selama delapan tahun.
Hal itu terjadi karena ia mempelajarinya untuk kemudian mengamalkan
kandungannya, ia memerintahkan dengan perintahnya, dan melarang dari larangan-
larangannya, dan berhenti pada batas-batas yang diberikan oleh Allah SWT .
Oleh karena itu Ibnu Mas`ud berkata: Kami merasa kesulitan menghapal Al
Quran, namun kami mudah menjalankan isinya. Sedangkan orang setelah kami
merasakan mudah menghapal kalimat-kalimat Al Quran, namun mereka kesulitan untuk
menjalankan isinya.
Dari Ibnu Umar ia berkata: Orang yang mulia dari sahabat Rasulullah SAW dari
generasi pertama umat ini, hanya menghapal satu surah dan sejenisnya, namun mereka
diberikan rezki untuk beramal sesuai dengan Al Quran. Sementara generasi akhir dari
umat ini, mereka membaca Al Quran, dari anak kecil hingga orang buta, namun mereka
tidak diberikan rezki untuk mengamalkan isinya!
Mu`adz bin Jabal berkata: “Pelajarilah apa yang kalian hendaki untuk diketahui,
namun Allah SWT tidak akan memberikan pahala kepada kalian hingga kalian
beramal!”
31
.

Ikhlash dalam Mempelajari Al Quran.
Para pengkaji dan penghapal Al Quran harus mengikhlaskan niatnya, dan mencari
keridhaan Allah SWT semata, dan semata untuk Allah SWT ia mempelajari dan
mengajarkan Al Quran itu, tidak untuk bersikap ria (pamer) di hadapan manusia, juga
tidak untuk mencari dunia. Imam Al Qurthubi menulis dalam pembukaan tafsirnya “ Bab
Tahzir Ahli Al Quran wa al Ilmi min Ar Riya wa Ghairihi” ia berkata:
Allah SWT berfirman:
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.” (An
Nisaa: 36). Dan Allah SWT berfirman:
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan
amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada
Tuhannya.” (Al Kahfi: 110)
Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda:
“Orang yang pertama kali disidangkan pada hari Kiamat ada seorang yang dinilai mati
syahid. Orang itu dihadirkan, kemudian kepadanya dibeberkan ni`mat-ni`mat Allah yang
telah diberikan kepadanya, dan ia mengakui hal itu. kemudian Allah SWT bertanya: Apa
yang engkau lakukan sebagai rasa syukur terhadap ni`mat-ni`mat itu? Ia menjawab: Aku
berperang membela-Mu hingga aku mati syahid. Allah SWT mengomentari: “engkau
berdusta, karena engkau berperang hanya untuk dikatakan sebagai si pemberani, dan itu
sudah dikatakan orang”. Maka vonisnya kemudian diputuskan, dan ia diseret dengan
muka menghadap tanah, hingga ia dilemparkan ke neraka. Kemudian seseorang yang
telah mempelajari Al Quran, mengajarkannya dan membaca Al Quran. Orang itu
dihadirkan, kemudian kepadanya dibeberkan ni`mat-ni`mat Allah yang telah diberikan
kepadanya, dan ia mengakui hal itu. kemudian Allah SWT bertanya: Apa yang engkau
lakukan sebagai rasa syukur terhadap ni`mat-ni`mat itu? ia menjawab: Aku mempelajari

31
Seluruh atsar ini disebutkan oleh Al Qurthubi dalam muqaddimah tafsirnya (1/34-35). Al Quran, dan mengajarkannya kepada manusia, dan aku membaca Al Quran demi-Mu.
Allah SWT mengomentari jawabannya itu: “Engkau berdusta, karena engkau
mempelajari Al Quran agar dikatakan orang sebagai orang alim, dan engkau membaca Al
Quran agar manusia mengatakan: dia seorang qari. Dan itu sudah dikatakan orang. Maka
vonisnya kemudian diputuskan, dan ia diseret dengan muka menghadap tanah, hingga ia
dilemparkan ke neraka. Selanjutnya seseorang yang Allah SWT berikan keluasan harta,
dan kepadanya diberikan seluruh macam kekayaan. Orang itu dihadirkan, kemudian
kepadanya dibeberkan ni`mat-ni`mat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan ia
mengakui hal itu. kemudian Allah SWT bertanya: Apa yang engkau lakukan sebagai rasa
syukur terhadap ni`mat-ni`mat itu? Ia menjawab: Setiap aku mendapati jalan dan usaha
kebaikan yang Engkau senangi agar aku nafkahkan hartaku untuknya, aku segera
menginfakkan hartaku demi-Mu. Allah SWT mengomentari jawabannya itu: “Engkau
berdusta, karena engkau melakukan itu semua agar dikatakan sebagai seorang dermawan,
dan itu telah dikatakan orang. Maka vonisnya kemudian diputuskan, dan ia diseret
dengan muka menghadap tanah, hingga ia dilemparkan ke neraka”
32
. At Tirmizi
meriwayatkan hadits ini: kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku dan bersabda:
“Wahai Abu Hurairah, tiga orang itu adalah makhluk Allah SWT yang pertama yang
dibakar oleh api neraka pda hari kiamat.” Ibnu Abdil Barr berkata: hadits iadalah bagi
orang yang berniat dengan ilmu dan amalnya bukan karena Allah SWT.
Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau bersabda:
“Siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah –atau ia bertujuan bukan untuk Allah—
maka bersiap-siaplah ia menempati tempatnya di neraka”
33
.
Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda:
“Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya semata untuk Allah, namun ia
mencarinya untuk mendapatkan dunia, maka ia tidak dapat mencium bau surga pada hari
Kiamat”
34
. Artinya: baunya. Tirmizi berkata: hadits ini hasan.
Tirmizi meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda:
“Berlindunglah kalian kepada Allah SWT dari Jubb al Huzn”. Mereka bertnya: Apa itu
Jubb al Huzn wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Ia adalah sebuah lembah di dalam
neraka, yang neraka sendiri memoh perlindungan kepada Allah SWT darinya seratus kali
setiap hari”. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah Saw, siapa yang memasuki lembah
itu? beliau menjawab: “Para pembaca (penghapal Al Quran) yang memamerkan amal-
amal mereka”
35
. Ia berkata: hadits ini gharib.

32
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Imarah (1905) dan Tirmizi dalam Az Zuhd (2382), ia
berkata: hadits ini hasan gharib. Catatan penerjemah: hadits ini juga diriwayatkan oleh An Nasai dalam
kitab Al Jihad (3086), dan Ahmad dalam musnadnya (7928).
33
Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam muqaddimah sunannya (258), Tirmizi dalam al Ilmu (2657).
Dan ia berkata: hadits ini hasan gharib, keduanya dari Ibnu Umar.
34
Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dalam al Ilmu (3664), Ibnu Majah dalam muqaddimah sunannya
(252). Aku tidak temukan dalam Tirmizi, meskipun al Munziri juga menisbahkannya kepada Tirmizi dalam
kitab Mukhtashar Sunan.
35
Hadits diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Az Zuhd (2384). Ia berkata tentang hadits ini: hasan gharib, dan
oleh Ibnu Majah dalam al Muqaddimah (256). Para penghapal Al Quran dan penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah SWT
dalam dirinya, dan mengikhlaskan amalnya kepada-Nya. Sedangkan perbuatan dan niat
buruk yang pernah terjadi sebelumnya, maka hendaknya ia segera bertaubat dan kembali
kepada Allah SWT, untuk kemudian memulai dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu
dan beramal.
`Alqamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas`ud ia berkata: apa yang akan
kalian lakukan jika kalian mendapatkan fitnah yang membuat anak kecil menjadi segera
menjadi dewasa dan membuat orang tua menjadi tua renta, dan itu dijadikan “sunnah”
(tradisi) yang diikuti oleh manusia, jika hal itu ia merubah sedikit saja hal itu, maka ada
yang segera mengatakan: Apakah engkau mau merubah sunnah?! Seseorang bertanya:
kapan itu terjadi wahai Aba Abdirrahman? Ia menjawab: hal itu terjadi jika para qurra
(pembaca dan penghapal Al Quran) kalian banyak, namun sedikit ulama sejati kalian,
para pemimpin kalian banyak, namun sedikit mereka yang jujur dan amanah, engkau
mencari dunia dengan amal akhirat, dan mempelajari agama bukan untuk tujuan agama
36
.
Sufyan bin `Uyaynah berkata: Kami mendapat berita bahwa Ibnu Abbas berkata:
kalau para penghapal Al Quran mengambilnya dengan haknya dan apa yang seharusnya,
niscaya mereka akan dicintai oleh Allah SWT. Namun mereka mencari dunia dengan Al
Quran itu, sehingga Allah SWT marah terhadap mereka, dan merekapun menjadi hina di
hadapan manusia.
Diriwayatkan dari Abu Ja`far bin Ali dalam firman Allah SWT:
“Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama
orang-orang yang sesat.” ( Asy Syu`araa: 94), ia berkata: mereka adalah kaum yang
menceritakan kebenaran dan keadilan dengan lidah mereka, namun mereka justru
melakukan yang sebaliknya!.
3. Kewajiban-kewajiban Intelektual dan Keimanan bagi Penghapal Al Quran.

Al Qurthubi berkata dalam “Bab tentang Apa yang Seharusnya Dilakukan oleh
Penghapal Al Quran bagi Dirinya, dan Tidak Melalaikannya”.
Yang pertama adalah: agar ikhlas dalam menuntut ilmu seperti telah kami katakan
sebelumnya, dan agar membaca Al Quran pada malam dan siang hari, dalam shalat dan di
luarnya, hingga ia tidak melupakannya.
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Orang yang hapal Al Quran adalah seperti pemilik unta yang diikat, jika ia
memperhatikan dan menjaganya maka ia dapat terus memegangnya, dan jika ia biarkan
maka ia seger pergi 96, dan jika seorang penghapal Al Quran membacanya pada malam
dan siang hari, maka ia dapat terus mengingatnya, dan jika tidak maka ia segera
melupakannya “.
Dan ia harus memuji Allah SWT, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, berdzikir
kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya, meminta tolong kepada-Nya, bertujuan untuk-

36
Al Munziri berkata dalam At Targhiib: diriwayatkan oleh Abdurrazaq secara mauquf. Nya, meminta penjagaan kepada-Nya dan mengingat kematian serta mempersiapkan diri
untuk menghadapi kematian itu.
Ia harus mengkhawatirkan dosanya, meminta ampunan kepada Rabb-nya, dan
hendaknya perasaan takut dalam keadaan sehat lebih ia rasakan, karena ia tidak tahu
kapan akan menemui ajalnya, dan harapan kepada Rabb-nya saat ia menemui ajal
hendaknya lebih kuat dalam dirinya, dan berperasangka baik kepada Allah SWT.
Rasulullah SAW bersabda:
“Tidak mati seseorang dari kalian, kecuali ia berperasangka baik kepada Allah SWT”
37
.
Maksudnya, prasangka bahwa Dia akan mengasihinya serta memberikan ampunan
kepadanya.
Hendaknya ia mengetahui penguasa pada masanya, menjaga diri dari
kekuasaannya, berusaha untuk menjauhkan dirinya dari penguasa itu, dan menjaga
kelurusan hidupnya, serta menjauhkan dirinya sedapat mungkin dari godaan dunianya,
dan ia berusaha keras dalam hal itu sekuat tenaga.
Dan hendaknya perkaranya yang paling penting adalah wara` dalam agamanya,
bertaqwa kepada Allah SWT, dan memperhatikan perintah dan larangan Allah SWT.
Ibnu Mas`ud berkata: pembaca Al Quran hendaknya mengetahui malamnya saat
manusia tidur, dan siangnya saat manusia bangun, dengan tangisnya saat manusia
tertawa, dengan diamnya saat manusia ribut, dengan kekhusyu`annya saat manusia
gelisah, serta dengan kesedihannya saat manusa gembira ria.
Abdullah bin Amru berkata: tidak seharusnya seorang penghapal Al Quran ikut
larut bersama orang lain saat mereka tenggelam dalam dunia, tidak turut bodoh bersama
orang bodoh, namun ia memberi maaf bagi orang lain, dan menampilkan dirinya dengan
lembut dan berwibawa.
Ia harus bertawadhu` terhadap para fakir miskin, menjauhkan takabbur dan memuji
diri sendiri, menjauhi dunia dan anak-anak dunia jika ia takut terhadap fitnah,
meninggalkan pertengkaran dan perdebatan, serta bersikap lembut dan berakhlak mulia.
Ia harus menjadi orang yang tidak menimbulkan kejahatan, kebaikannya
diharapkan, tidak membuat kerusakan, tidak memperdulikan orang yang mengadu
dombanya, bersahabat dengan orang yang membantunya dalam melakukan kebaikan,
yang menunjukkannya kepada kejujuran dan akhlak yang mulia, serta yang menghiasi
dirinya bukan mengotorinya.
Hendaknya ia mempelajari hukum-hukum Al Quran dan meminta pemahaman
dari Allah SWT akan keinginan-Nya dan kewajiban yang harus ia jalankan, sehingga ia
dapat mengambil manfaat dari apa yang ia baca, mengerjakan apa yang baca, karena
bagaimana mungkin ia mengamalkan sesuatu yang ia tidak pahami? Dan alangkah
buruknya orang yang ditanyakan tentang apa yang ia baca namun ia tidak tahu. Jika
demikian maka ia seperti kuda yang membawa kitab-kitab besar (namun tidak memahami
sedikitpun isi kitab-kitab itu)!
Ia harus mengetahui bagian Al Quran Makiah dan Madaniah, sehingga ia
mengetahui mana yang ditujukan kepada manusia pada awal Islam, dan mana yang
diturunkan pada akhir masa kenabian, apa yang diwajibkan oleh Allah SWT pada awal
Islam, dan apa yang ditambah kemudian dari kewajiban-kewajiban itu pada masa akhir
kenabian. Bagian Madaniah adalah pengganti bagian Makiah, dan bagian Makiah tidak

37
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al Jannah wa Shifaatu Na`imiha (2877). mungkin menjadi pengganti bagian Madaniah. Karena yang terhapus (tergantikan) dari
ayat-ayat itu adalah apa yang diturunkan sebelum ayat pengganti (nasikh).
Al Qurthubi berkata: jika point-point tadi telah dikuasai oleh penghapal Al Quran,
maka ia menjadi oryang ahli Al Quran, dan ia menjadi orang yang dekat Allah SWT. Ia
tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang kami sebutkan sebelumnya
hingga ia mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT semata, baik saat ia menuntut ilmu
maupun setelahnya. Seorang penuntut ilmu dapat saja memulia pencariannya itu dengan
tujuan untuk kebanggaan dan kemuliaan dunia, hingga akhirnya ia mengetahui kesalahan
niatnya itu, maka ia bertaubat dari hal itu dan mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT,
dan iapun dapat mengambil manfaat darinya dan memperbaiki perilakunya. Al Hasan
berkata: kami sebelumnya menuntut ilmu karena dunia, namun kemudian kami tarik diri
kami ke akhirat. Sufyan Tsauri juga berkata seperti itu. sementara Habib bin Abi Tsabit
berkata: Kami menuntut ilmu tidak disertai niat, kemudian datang niat itu setelahnya
38
.

Mengajarkan Al Quran
Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Utsman r.a. bahwa Nabi
Muhammad Saw bersabda:
“Sepaling baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya”.
Al Quran adalah objek yang paling utama untuk dipelajari dan diajarkan.
Zarkasyi berkata dalam kitabnya “Al Burhan”: “Para ulama sahabat kami
mengatakan: mengajarkan Al Quran adalah fardhu kifayah, demikian juga menghapalnya,
adalah wajib bagi umat Islam. Makna kewajiban itu –seperti dikatakan oleh Al Juwaini—
adalah agar jumlah mata rantai berita mutawatir tidak terputus, dan tidak terjadi
penggantian dan perubahan terhadap Al Quran. Jika sebagian orang mengerjakan
kewajiban itu, maka kewajiban itu terbebas bagi yang lainnya. Jika tidak, maka semua
umat Islam mendapatkan dosa. Jika dalam suatu negeri atau kampung tidak ada yang
membaca Al Quran, maka semua penduduk negeri itu mendapatkan dosa. Jika ada
sekelompok orang yang dapat mengajarkan Al Quran, kemudian ia diminta untuk
mengajar, namun ia menolak, ia tidak berdosa menurut pendapat yang paling sahih.
Seperti dikatakan oleh An Nawawi dalam kitab At Tibyan. Bentuk masalah ini adalah:
jika sesuatu maslahat tidak hilang dengan penundaan itu maka ia dapat menolak.
Sementara jika hilang, maka ia tidak boleh menolak permintaan itu39
.
Namun, apa yang yang dimaksud dengan mempelajari dan mengajarkan Al
Quran?
Yang dimaksud adalah: menghapal kata-kata dan huruf-huruf Al Quran dalam
hati. Ini adalah tugas yang dilakukan oleh katatib (pondok-pondok penghapal Al Quran)
pada masa lalu, dan sebagiannya masih ada hingga saat ini, sementara saat ini tugas itu
dilakukan oleh sekolah tahfizh Al Quran.
Itu dapat masuk dalam pengertian belajar dan mengajarkan Al Quran. Ada
sebagian orang yang berpendapat bahwa inilah yang dimaksud itu, bukan lainnya.
Barangkali inilah rahasia mengapa orang amat memberikan perhatian terhadap
penghapalan Al Quran, memuliakan para penghapalnya, dan menyiapkan hadiah serta
pemberian uang yang banyak bagi para penghapal Al Quran. Sehingga ada sebagian

38
Muqaddimah tafsir al Qurthuby juz 1 hal 14-19, cet. Dar al Kutub al Mishriyyah.
39
Al Burhan juz 1/456 penghapal Al Quran yang mendapatkan hadiah dalam musabaqah yang diselenggarakan
di Qathar sebesar lima puluh ribu rial, di tambah mobil yang lebih mahal dari jumlah itu.
dan pada tahun kedua ia mendapatkan hadiah yang hampir sama dengan itu!
Kecenderungan seperti inilah yang mendorong kami untuk mengkritik dalam
buku-ku “Fi Fiqh al Awlawiyaat”, yaitu ketika saat ini tindakan menghapal Al Quran
lebih dilihat penting dibandingkan dengan usaha untuk memahaminya. Para penghapal
lebih dihormati dan lebih diperhatikan dibandingkan para faqih (ahli agama).
Al Quran mendefinisikan tugas Nabi Saw adalah: “mengajarkan Al Quran dan
Hikmah”, dalam empat ayat Al Quran40
. Dan tentunya yang dimaksudkan dengan
“mengajarkan” ini bukan “mengajarkan menghapal”, dengan dalil perintah itu diiringi
dengan tugas membacakan ayat-ayat Al Quran kepada mereka:
“Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah.” (Ali Imran: 164). Maka mengajar
lebih khusus dari membaca.
Belajar dan mengajar inilah yang diungkapkan oleh sebagian hadits sebagai
“tadaarus”.
Dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw bersabda:
“Setiap sekelompok orang berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah, dan
mentadaruskan Al Quran di antara mereka, maka ketenangan akan diturunkan kepada
mereka, dan mereka akan dipenuhi oleh rahmat Allah, dikelilingi para Malaikat, dan
Allah SWT akan mengingat dan menyebut mereka yang hadir di majlis itu”
41
.
Makna tadarus Al Quran adalah: berusaha untuk mengetahui lafazh-lafazh dan
redaksinya, pemahaman dan maknanya, serta ibrah yang dikandungnya, serta hukum-
hukum dan etika yang diajarkannya.
“At Tadarus” adalah wazan tafa`ul dari ad dars, maknanya adalah: salah satu
pihak atau beberapa pihak mengajukan pertanyaan, dan pihak lainnya menjawab
pertanyaan itu, pihak ketiga mengkaji lebih lanjut, dan pihak selanjunya berusaha
mengoreksi atau melengkapinya. Inilah yang dimaksud dengan tadarus.
Tadarus inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw bersama utusan wahyu
Jibril a.s. pada bulan Ramadhan setiap tahun. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas s.a.,
saat Jibril turun kepada Rasulullah SAW, dan mentadaruskan Al Quran bersama beliau42
.
Mudarasah (pengkajian) Al Quran yang paling baik adalah yang dilakukan oleh
dua pihak utusan Allah SWT yang mulia: utusan Allah SWT dari langit, dan utusan Allah
SWT di bumi!.
Dalam mempelajari Al Quran tidak cukup hanya dengan menghapal baris-
barisnya, dan mengingat ayat-ayatnya, kemudian tidak memahami maknanya, meskipun
tetap mendapatkan pahala dengan sekadar mengingat dan menghapalnya, sesuai dengan
niatnya. Namun seharusnya ia berusaha untuk memahami –semampunya— apa yang
diinginkan oleh Allah SWT darinya, sesuai kadar kemampuan daya tangkapnya:
“Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya.” (Ar Raad: 17).

40
Yaitu Surah al Baqarah: 129, 151. Surah Ali Imran: 164. Dan surah Al Jumu`ah: 2.
41
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Adz Dzikr (2699).
42
Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh `Uqbah bin Amir r.a., ia
berkata: Rasulullah SAW keluar kepada kami saat kami berada di ash shuffah43
, dan
bersabda:
“Siapa yang mau pergi pada pagi hari setiap hari ke daerah Buthhan –Atau ke Aqiq—
kemudian mengambil dua unta yang gemuk dari sana, tanpa melakukan dosa atau
membuat putus hubungan silaturahmi”? Kami menjawab: Wahai Rasulullah Saw, kami
semua mau melakukan itu. Beliau bersabda: “Bukankah jika salah seorang kalian pergi
ke mesjid pada pagi hari dan mempelajari –atau membaca— dua ayat dari Kitab Allah
SWT lebih baik baginya dua unta, dan tiga ayat lebih baik dari tiga unta, empat ayat lebih
baik dari empat unta, dan dari bilangan ayat-ayat itu lebih baik dari sejumlah unta
dengan bilangan yang sama?!”
44
.
Bath-han adalah tempat dekat Madinah. Aqiq adalah lembah Madinah. Sementara
Al Kauma adalah unta besar yang gemuk.
Aku kira mempelajari dua tiga atau empat ayat di sini: tidak berarti menghapalkan
huruf-hurufnya saja, namun yang dimaksud adalah mempelajari kandungan ilmu dan
amalnya sekaligus. Oleh karena itu hadits itu mengurangi bilangannya, sehingga dapat
dipahamai dan amalkan dengan lebih mudah.
Inilah cara para sahabat r.a. dalam mempelajari Al Quran. Seperti telah kami
jelaskan sebelumnya. Dan dengan cara seperti ini, ayat yang dipelajari oleh seorang
Muslim akan menjadi cahaya dan bukti baginya pada hari kiamat. Seperti diriwayatkan
oleh Abu Umambahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa yang mempelajari satu ayat dari Kitab Allah, niscaya ayat itu akan menyambutnya
pada hari Kiamat sambil tertawa di hadapannya”
45
.

Tentang Mengambil Upah dalam Mengajarkan Al Quran.
Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya mengambil upah dari
mengajarkan Al Quran. Sebagian ulama berpendapat: boleh mengambil upah dari
mengajarkan Al Quran. Karena dalam sahih Bukhari diriwayatkan hadits:
“Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajar Kitab Allah”
46
. Dan
ada yang mengatakan: jika ditentukan jumlahnya, maka tidak boleh. Pendapat ini dipilih
oleh Al Halimi.
Abu Laits berkata dalam kitab “Al Bustan”
47
:

43
Shuffah adalah sebuah tempat yang berada di beranda masjid, yang dipergunakan sebagai tempat
berdiam para sahabat muhajirin yang fakir miskin. Di antara mereka adalah sahabat Abu Hurairah r.a. Dan
dengan kedekatan tempat mereka, terutama Abu Hurairah, dengan kediaman Rasulullah Saw –yang
bertempat tinggal di samping masjid Nabawi—, ditambah dengan perhatian mereka yang hanya difokuskan
untuk menerima dan mengakumulasi ajaran-ajaran dan sabda-sabda Rasulullah Saw, tanpa diganggu oleh
aktivitas yang lain, Abu Huraiah r.a. menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits-hadits Nabi.
Dan faktor yang terpenting lainnya adalah do`a Nabi Saw yang dikhusukan bagi Abu Hurairah r.a. agar
dikuatkan hapalannya. penj.
44
Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shalat al Musafirin (803). Catatan penerjemah: hadits ini juag
diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (16767), dan Abu Daud dalam sunannya (1244).
45
Al Haitsami berkata dalam Majma az Zawaaid (7/161): hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani, dan
para perawinya tsiqaat.
46
Dalam kitab Ath Thibb, dari hadits Ibnu Abbas. Mengajar dilakukan dengan tiga bentuk: pertama dengan tujuan untuk beribadah
saja, dan tidak mengambil upah. Kedua: mengajar dengan mengambil upah. Ketiga:
mengajar tanpa syarat, dan jika ia diberikan hadiah ia menerimanya.
Yang pertama: mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena itu adalah amal para
Nabi a.s.
Kedua: diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan: tidak boleh, dengan dalil
sabda Rasulullah SAW:
“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”
48
. Sementara sebagian ulama lain berkata:
boleh. Mereka berkata: yang paling utama bagi seorang pengajar adalah tidak
menentukan bayaran untuk menghapal dan mengajarkan baca tulis, dan jikapun ia
menentukan bayaran itu maka aku harapkan agar tidak dilarang, karena ia
membutuhkannya.
Sedangkan yang ketiga: dibolehkan oleh seluruh ulama. Karena Nabi Saw adalah
pengajar manusia, dan beliau menerima hadiah mereka. Dan dengan dalil tentang
seseorang yang tersengat hewan berbisa, kemudian dibacakan surah Al Fatihah oleh
sebagian sahabat, dan orang itu selanjutnya memberikan hadiah beberapa ekor kambing
atas perbuatan sahabat itu, dan setelah mengetahui itu Nabi Muhammad Saw bersabda:
“Berikanlah aku bagian dari hadiah itu “
49
. Selesai
50
.
Dalam hadits lain Rasulullah SAW membolehkan pengajaran itu dijadikan
sebagai mas kawin bagi seorang wanita. Yaitu saat Nabi Muhammad Saw
memerintahkan sahabat itu untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mas kawin bagi
sahabat itu, hingga sebentuk cincin dari besi sekalipun. Kemudian Rasulullah SAW
menanyakan surah apa yang ia bisa. Ia memberitahukan beberapa surah yang ia hapal.
Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat itu:
“Pergilah, aku telah sahkan perkawinanmu dengan mas kawin mengajarkan Al Quran
yang engkau hapal”
51
. Artinya dengan pengajaran Al Quran yang engkau lakukan
kepada wanita itu.
Ini semua adalah dalam masalah pengajaran Al Quran. Sedangkan membacanya
tidak boleh menarik upah, karena hukum asal dalam membacanya adalah ibadah, dan
dasar bagi seorang yang beribadah adalah agar ia beribadah bagi dirinya, maka
bagaimana mungkin ia kemudian mengambil upah kepada orang lain dari ibadah yang ia
lakukan kepada Rabb-nya, sementara ia mengerjakan itu semata untuk mendapatkan
pahala dari Allah SWT?!
Abdurrahman bin Syibl meriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda:
“Bacalah Al Quran, amalkanlah isinya, jangan kalian menjauh darinya, jangan berlaku
khianat padanya, jangan makan dengannya, dan jangan mencari kekayaan dengannya”
52
.

47
Yaitu Bustan al Arifin karya Abi Laits Nashr bin Muhammad As Samarqandi, wafat pada tahun 375 H,
dalam hadits-hadits yang terdapat dalam Etika-etika menurut syari`ah, serta perilaku-perilaku yang terpuji
dan sebagian hukum cabang. (Kasyfu azh Zhunnun 243).
48
Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Abdullah bin Amru, seperti terdapat dalam
Sahih Jami Shagir dan tambahannya (2837).
49
Sahih Bukhari: Kitab ath Thibb, dari hadits Ibnu Abbas.
50
Al Burhan karya Az Zarkayi juz 1/457/458.
51
Hadits muttafaq alaih, seperti terdapat dalam Al Lu’lu wa al Marjan (898).
52
Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, Abu Ya`laa dan Baihaqi dalam Asy Sya`b, dan Ath
Thahawi serta yang lainnya, seperti terdapat dalam Sahih Jami` Shagir dan tambahannya (1168). Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw beliau bersabda:
“Bacalah Al Quran dan mintalah kepada Allah SWT dengan Al Quran itu, sebelum
datang kelompok manusia yang membaca Al Quran, kemudian meminta kepada manusia
dengan Al Quran”
53
.
Sedangkan jika pembaca Al Quran diberikan sesuatu sadaqah, atau pemberian,
maka tidak mengapa jika ia menerimanya, insya Allah.53
Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dan Baihaqi dalam Asy Sya`b, seperti terdapat dalam
sumber di atas (1“Pelajarilah Al Quran dari empat orang: dari Abdullah bin Mas`ud, Salim (maula Abi
Huzaifah), Mu`adz, dan Ubay bin Ka`b.” Dua yang pertama adalah dari kalangan
muhajirin.
Hadits yang mengakui keutamaan empat orang dari kalangan Anshar itu tidak
menafikan keberadaan yang lainnya yang hapal Al Quran pada saat itu. Banyak sahabat
yang menghapal Al Quran seperti hapalan empat orang itu, atau lebih bagus. Dalam
riwayat yang sahih: dalam perang Bi`ru Ma`unah yang terbunuh dalam kejadian itu dari
kalangan sahabat adalah mereka yang dikenal dengan Al Qurra (para penghapal Al
Quran) dan bilangan mereka adalah: tujuh puluh orang.
Al Qurthubi memberikan komentar atas perkataan Anas tadi: pada saat perang
Yamamah (Perang melawan gerakan murtad) ada tujuh puluh qurra yang syahid, dan
pada masa Nabi Saw di Bi`ru Ma`unah sejumlah yang sama juga mendapatkan mati
syahid. Anas menyebutkan hanya empat orang itu adalah karena ia amat dekat dengan
keempatnya, atau pada saat itu yang ia ingat adalah empat orang itu.
SementaAl Hafzih Ibnu Hajar menjelaskan, bahwa yang dimaksud oleh Anas itu
adalah dari kalangan Khazraj, tidak termasuk suku Aus. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu
Jarir darinya ia berkata: Dua suku Aus dan Khazraj berbangga-bangga, Aus berkata: Di
antara kami ada yang membuat Arsy bergetar, yaitu Sa`d bin Mu`adz, ada yang
persaksiannya dihitung dua persaksian laki-laki, yaitu Khuzaimah bin Tsabit, dan yang
dimandikan oleh Malaikat, yaitu Hanthalah bin Abi Amir, dan orang yang dijaga oleh
sekawanan lebah, yaitu Ashim bin Abi Tsabit. Sementara suku Khajraz berkata: dari
kami ada empat orang yang menghapal Al Quran dengan baik, tidak seperti orang lain
……dan ia menyebutkan namanya
10
.
Al Hafizh as Suyuthi menyebutkan wanita yang menghapal Al Quran, yang
menurutnya tidak ada orang lain yang menyebutnya, yaitu Ummu Waraqah binti Abdillah
bin Al Harits. Dan Rasulullah SAW pernah menziarahinya, dan menamakannya dengan
syahidah, Nabi Muhammad Saw memerintahkannya untuk mengimami keluarganya
dalam shalat. Pada masa kekhalifahan Umar wanita itu terbunuh oleh hambanya. Umar
berkomentar: Benarlah Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda:
“Mari kita berangkat menziarahi wanita syahidah“!.
Ibnu Hajar berkata: yang tampak dari banyak hadits: bahwa Abu Bakar telah
menghapal Al Quran pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadits sahih diriwayatkan ia
membangun masjid di depan rumahnya, dan membaca Al Quran di sana, dan ia ditandu
saat sakit menimpanya. Ia berkata: ini tidak diragukan lagi, karena kesungguhan Abu
Bakar untuk menerima Al Quran langsung dari Nabi Saw, ditambah keseriusan hatinya
untuk menerima Al Quran. Keduanya berada bersama di Mekkah, dan pergaulan
keduanya amat lengket, sehingga Aisyah r.a. berkata: adalah Rasulullah SAW
mendatangi mereka setiap pagi dan petang. Dalam hadits sahih Rasulullah SAW
bersabda:
“Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai tentang Kitab Allah

11
. Dan Rasulullah SAW mengedepankan Abu Bakar r.a. untuk menjadi imam shalat
kalangan muhajirin dan Anshar. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang

10
Lihat kitab Al Itqaan karya as Suyuthi juz 1/199-201, tahqiq Muhammad Abu al Fadhl Ibraahim.
11
Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta para pemilik Sunan dari Abi Mas`ud. Sahih Jami
Ash Shagir (8011). Menghapal Al-Quran


Di antara karakteristik Al Quran adalah: ia merupakan Kitab Suci yang dimudahkan
untuk dihapal dan diulang-ulang, dan ia juga dimudahkan untuk diingat dan fahami.
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang
yang mengambil pelajaran?.” (Al Qamar:17), dan ayat lainnya.
Karena dalam lafazh-lafazh Al Quran, redaksi-redaksinya, dan ayat-ayatnya
mengandung keindahan, kenikmatan dan kemudahan, sehingga mudah unuk dihapal bagi
orang yang ingin menghapalnya, menyimpan dalam hatinya, dan menjadikan hatinya
sebagai tempat Al Quran.
Dari sini, kita mendapati ribuan bahkan puluhan ribu kaum Muslimin yang
menghapal Al Quran, dan mayoritas dari mereka adalah anak-anak yang belum
menginjak usia baligh. Dalam usia yang masih kanak-anak itu, mereka tidak mengetahui
nilai kitab suci, juga apakah ia suci atau tidak, namun tetap saja Al Quran dihapal oleh
bilangan orang yang banyak itu.
Jika Anda meneliti perhatian orang-orang Kristen terhadap Kitab Suci mereka, kita
akan mendapatkan tidak seorangpun yang hapal isinya, tidak setengahnya, atau
seperempatnya, dari kalangan orang-orang yang beriman dengan kitab itu, hingga para
rahib, pendeta, uskup dan kardinal sekalipun tidak hapal kitab suci mereka.
Sementara dengan Al Quran, kita mendapatkan banyak non-Arab yang hapalannya
amat bagus: seperti saudara-saudara kita dari India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan,
Turki, Senegal dan Muslim Asia-Afrika lainnya, padahal mereka tidak memahami bahasa
Arab. Kami pernah menguji mereka dalam musabaqah-musabaqah menghapal Al Quran
di negeri Qathar, dan aku dapati salah seorang mereka ada yang menghapal demikian
bagusnya sehingga seperti sebuah kaset rekaman Al Quran, yang tidak melupakan satu
huruf-pun dari Al Quran, atau satu kata darinya, namun demikian, saat kami tanya dia
(dengan bahasa Arab): siapa nama Anda? Ia tidak dapat menjawab! Karena ia tidak
memahami bahasa Arab.
Ini semua adalah perwujudan dari firman Allah SWT:
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-
benar memeliharanya.” (Al Hijr: 9).
Allah SWT telah menjamin pemeliharaan Al Quran ini dengan ungkapan yang tegas itu1
,
dan diantara perangkat untuk memeliharanya adalah: menyiapkan orang yang
menghapalnya, dari satu generasi ke generasi lainnya.
Kami telah menghapal Al Quran dengan baik saat belum lagi menginjak usia
sepuluh tahun, dan mungkin kami dapat menghapalnya pada usia yang lebih muda lagi.
Kami dapati di Bangladesh seorang anak-anak yang telah hapal Al Quran saat ia
berusia sembilan tahun. Saat kami mencoba hapalannya, kami dapati hapalannya amat
bagus.
Kami mendapati di Mesir anak yang telah hapal Al Quran saat ia berusia tujuh
tahun, seperti kami saksikan dalam musabaqah tahfizh Al Quran. Dan salah seorang2


1
Penegasan itu tampak dalam penggunaan jumlah ismiyyah (redaksional dengan kata benda) dan dalam
kata “inna” serta lam dalam khabar “lahaafizhuun”. darinya datang ke Qathar, dan kemudian diterima dengan hormat oleh menteri
Pendidikan Qathar beberapa tahun yang lalu. Dan kami melihat seorang anak pada usia
yang sama telah menghapal Al Quran dan membacanya dengan baik, dari sebuah
kampung dekat kampung asalku di Mesir, yaitu Sajin al Kaum3
.
Kami temukan sebagian pendidik kontemporer yang mengkritik kegiatan
menghapal Al Quran pada saat kanak-kanak, karena ia menghapalnya tanpa pemahaman,
dan manusia tidak seharusnya menghapal apa yang tidak ia fahami.
Namun kaidah ini tidak boleh diaplikasikan bagi Al Quran, karena tidak mengapa
seorang anak menghapal Al Quran pada masa kanak-kanak untuk kemudian
memahaminya pada saat dewasa. Karena menghapal pada saat kanak-kanak seperti
memahat di atas batu, seperti dikatakan seoarang bijaksana pada masa lalu. Dan saat ada
yang mengatakan: orang yang dewasa lebih matang akalnya! Ada yang menjawab:
namun ia lebih banyak kesibukannya!
Kami telah menghapal Al Quran dan menyimpannya dalam hati semenjak masa
kanak-kanak itu, kemudian Allah SWT memberikan manfaat kepada kami saat dewasa.

Di antara keistimewaan Al Quran adalah: ia merupakan kitab yang dijelaskan dan
dimudahkan untuk dihapal, seperti kami telah jelaskan dalam karakteristik-
karakteristiknya. Oleh karena ia dipahami –secara global—oleh yang kecil dan yang
besar, yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan, dan setiap orang
mengambil pemahaman darinya sesuai dengan kemampuannya.
Kami perlu sebut di sini –saat kami belajar di al Kuttab (madrasah penghapal Al
Quran)— kami pernah membaca kisah-kisah Al Quran dan nasehat-nasehatnya, dan kami
mengetahui ibrah umum dari kisah-kisah itu, meskipun kami tidak mencapai makna-
makna yang dalam yang terkandung dalam redaksi Al Quran, hukum-hukumnya dan
semacamnya.
Kejadian yang lain adalah saat kami mengulang hapalan surah Ash Shaaffaat
kepada syeikh Kuttab kami yaitu Syaikh Hamid. Dalam surah itu terdapat banyak kisah
para Rasul, dan di antaranya adalah kisah Nabi Luth a.s. dan kaumnya yang dihancurkan
oleh Allah SWT dan dibinasakan dengan azab-Nya. Tentang mereka Allah SWT
berfirman:
“Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan
dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua, kecuali seorang perempuan tua
(isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal. Kemudian Kami binasakan
orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan
melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, dan di waktu malam. Maka apakah kamu
tidak memikirkan?.” ( Ash Shaaffaat: 133-138).
Kami membaca dua ayat yang terakhir itu seperti ini:
“ َﻦﻴِﺤِﺒْﺼُﻣ ْﻢ ِﻬ ْﻴ َﻠ َﻋ َنوﱡﺮُﻤَﺘَﻟ ْﻢ ُﻜ ﱠﻧ ِإ َو ) 137 ( ِﻞ ْﻴ ﱠﻠ ﻟ ﺎ ِﺑ َو “.

2
Yaitu siswa Badri Abu Zaid dari propinsi Asyuth.
3
Beberapa bulan yang lalu ada seorang anak dari Iran –yang baru berumur tujuh tahun— yang menjadi
fenomena dalam menghapal Al Quran al Karim. Yaitu As Sayyid Muhammad Husain Ath Thababai. Ia
telah mengunjungi Qathar pada bulan Muharram tahun 1419 H (Mei 1998 M). Ia menampilkan hapalannya
dan pemahamannya terhadap Al Quran dengan mencengangkan semua orang. Ia telah mengunjungiku
bersama orang tuanya disertai duta besar Iran di Doha, aku kemudian menguji hapalan dan
pemahamannya, ternyata memang betul mengagumkan. Dengan menyambung kata “ِﻞ ْﻴ ﱠﻠ ﻟ ﺎ ِﺑ َو َﻦﻴِﺤِﺒْﺼُﻣ “, dan tidak berhenti pada ujung ayat,
kemudian kami membaca: “َن ﻮ ُﻠ ِﻘ ْﻌ َﺗ ﺎَﻠَﻓَأ “. Mendengar itu, Syeikh Hamid berkomentar:
Allah yaftah `alaik! (Allah membuka pemahaman engkau!) Syeikh itu mengetahui kami
telah memahami makna ayat itu: “
Kami dapati sebagian saudara kita yang beragama Kristen yang dengan serius
berusha menghapal Al Quran atau banyak juz dari Al Quran, dan agar anak-anaknya juga
menghapalnya pada usia kanak-kanak mereka. Seperti diceritakan sendiri oleh Dr.
Nazhmi Lukas, seorang sastrawan Koptik Mesir, tentang dirinya, dalam pembukaan
bukunya yang terkenal “Muhammad: Risalah dan Rasul”. Ia menceritakan bagaimana
bapaknya mengirimnya kepada salah seorang syaikh yang buta dan amat baik hapalannya
di kota Suez, kemudian bapaknya meminta syeikh itu untuk mengajarkan anaknya
menghapal Al Quran, dan dasar-dasarnya. Dan iapun melaksanakannya.
Pemimpin politik Koptik Mesir yang terkenal Makram Ubeid menghapal Al Quran
dalam jumlah banyak, dan ia dengan lincah mengutip dari Al Quran dalam pidato-
pidatonya, dalam artikel-artikelnya, dalam pembelaannya di persidangan, dan kata-kata
Al Quran yang ia gunakan itu memberikan keindahan dalam ucapan-ucapannya, dan
memberika kekuatan yang tidak dapat diberikan oleh sumber lainnya selain Al Quran.
Diantara manfaat menghapal Al Quran pada masa kanak-kanak adalah: meluruskan
lidah, membaca huruf dengan tepat, dan mengucapkannya sesuai denan makhraj
hurufnya, dan tidak mengalami seperti dialami oleh orang awam dan sayangnya sebagian
pendidik, yang kurang fasih dalam membaca huruf jim, dan tidak mengeluarkan lidah
saat membaca huruf tsa, dzal, zha dan lainnya, tidak menebalkan huruf-huruf izh-har
yang terkenal dalam kha, shad, dhadh, tha, zha, ghain, dan qaf, kapan harus menebalkan
huruf raa dan kapan menipiskannya, juga seperti huruf lam dalam kata Allah,
kaditebalkan, dan kapan ditipiskan. Dan semacamnya dari bermacam-macam hal yang
biasa kita lakukan, sehingga membuat lidah kami lembut dari semenjak kanak-kanak,
akibat menghapal Al Quran dan membacanya dengan baik, sehingga akhirnya itu menjadi
tabi`at kami yang kedua.


169).

PP.Darussyafa'at

Assalamu'alaikum
YAYASAN PONDOK PESANTREN


D A R U S S Y A F A ’ A T


Akte Pendirian : Notaris Zulkifli Rassy.S.H. No. 12 Tanggal 12 Juni 1997
Unit Pendidikan : TK-TPA/RA-Madrasah Diniyah-DIKDAS-MTs-MA-Paket B & CAlamat : Jl. Lintas Timur Km. 128 Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. OKI Sum-Sel 30657 Telp. (0712)331132 / 08127383443


PROFIL PONDOK PESANTREN DARUSSYAFA’AT

Pondok pesantren “DARUSSYAFA’AT” didirikan Oleh K.H. Imam Barizi. MB. S.IF tepatnya pada tanggal, 1 Januari 1993, Beliau adalah Putra K.H. Maqbul Nasyir Al Marhum Pengasuh Pondok Pesantren “DARUSSALAM” Sumedang sari OKU Timur Sumatera Selatan, Sejak Kecil Beliau mendapat bimbingan keagamaan langsung dari kedua orang tuanya, kemudian beliau melanjutkan studynya dipondok pesantren “DARUSSALAM” Blok Agung Banyuwangi Jawa Timur dibawah asuhan K.H. Syeh Muhtar Syafa’at Abdul Ghofur

Setelah menyelesaikan Studynya beliau merasa terpanggil untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama islam, untuk membendung derasnya arus globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai agama/moral dan menyelamatkan generasi muda islam dari pengaruh negatif Globalisasi serta menanamkan aqidah islam, maka beliau mendirikan lembaga yang diberi nama : Yayasan Pondok Pesantren Darussyafa’at.


Pondok Pesantren Darussyafa’at semula didirikan di kabupaten OKU Timur, Sumsel, karena belum mendapat kecocokan akhirnya pondok pesantren Darussyafa’at pindah ke lokasi baru tepatnya di. Jl. Lintas Timur, Km. 128 Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Kode Pos. 30657 Telpon. ( 0712 ) 331132- 0812 7383 443.

Pada awalnya Pondok pesantren Darussyafa’at hanya menyelenggarakan pendidikan salaf saja yaitu TK/RA/TPA dan Madrasah Diniyah. Kemudian pada tahuan 1997 baru menyelenggarakan pendidikan Formal, MTs. (1997), Menyelenggarakan Program Wajar Dikdas Salafiyah 9 tahun (2000), MA (2001), dan pada tahun (2003) Pondok Pesantren Darussyafa’at Merupakan Binaan IAIN Raden Fatah Palembang dan Telah Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Proses Pembelajaran seluruh Dewan Ustadz/Ustadzah Pondok Pesanmtren Darussyafa’at.

Yayasan pondok pesantren Darussyafa’at adalah sebuah yayasan pendidikan islam Sistem Pondok Pesantren Kombinasi yang memakai kurikulum (DEPAG-DIKNAS dipadukan dengan pondok pesantren). Pondok Pesantren Darussyafa’at Lahir untuk memberei Respon Masyarakat dan Menjadi Benteng dampak Negatif Globalisasi ( Dekadensi Moral, Kenakalan Remaja, Minuman Keras, Kriminalitas, Kerusakan Akhlaq, dan tindakan Maksiat lainya yang semakin mengkhawatirkan.


I. IDENTITAS

• Nama Lengkap : Yayasan Pondok Pesantren Darussyafa’at
• Alamat Lengkap :
a. Jalan : Lintas Timur KM. 128
b. Desa : Tugujaya
c. Kecamatan : Lempuing
d. Kabupaten : Ogan Komering Ilir
e. Propinsi : Sumatera Selatan
f. Kode Pos : 30657
g. Nomor Telpon :
o Kantor : ( 0712 ) 331132
o Rumah : ( 0712 ) 331130
o HP : 0812 7383 443

• Di Dirikan Pada Tanggal : 01 Januari 1993
• Badan Penyelenggara/Pendiri : Yayasan Pondok Pesantren Darussyafa’at
• Nomor Piagam/SK Pendiri : D/Mf.7/Ponpes/001/1999
• Nomor Statistik : 5121 6021 354
• Nama Ketua Penyelenggara : K.H. Imam Barizi,MB.S.IF
• Nomor Rekening : BNI Cabang Kayu Agung No.007 244 2785 a.n. PP.Darussyafa’at
• Waktu Belajar :
- Pagi : Pkl. 07.30 s.d 11.30 WIB
- Sore : Pkl. 13.30 s.d 16.00 WIB
- Malam : Pkl. 19.30 s.d 20.30 WIB
II. KEADAAN GEDUNG
a. Status Gedung :
- Milik Sendiri : 27 Unit
- Hak Pakai : - Unit
- Menyewa : - Unit
b. Keadaan Gedung :
- Permanen : 18 Lokal
- Semi Permanen : 4 Lokal
- Darurot : 2 Lokal
c. Banyak Loakal Belajar : 15 Lokal

III. KEADAAN TANAH
- Status tanah
a. Milik Sendiri : 100 x 100 = 10.000 M2
b. Wakaf : 100 x 100 = 10.000 M2
c. Kontrak / Sewa : -
- Luas Tanah :
 Luas Seluruhnya : 150 x 150 = 30.000 M2
 Sudah dibangun : 8.000 M2
 Belum Dibangun : 12.000 M2
 Pertanian/Persawahan : 10.000 M2

IV. KEADAAN SANTRI

A. TK/RA DARUSSYAFA’AT ( TERDAFTAR )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 35 33 68 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 23 35 58
Jumlah 58 68 126


B. MADRASAH DINIYAH DARUSSYAFA’AT TINGKAT ULA ( TERDAFTAR )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 30 22 52 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 35 33 68
3 III 36 24 60
4 IV 20 17 37
5 V 15 25 40
6 VI 14 22 36
Jumlah 150 143 293


C. MADRASAH DINIYAH DARUSSYAFA’AT TINGKAT WUSTHO (TERDAFTAR)
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 52 58 110 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 58 72 130
3 III 36 14 50
Jumlah 146 144 290


D. MADRASAH DINIYAH TINGKAT ULYA ( TERDAFTAR )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 20 13 33 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 23 12 35
3 III 12 7 19
Jumlah 55 32 87
E. MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSYAFA’AT ( TERAKREDITASI )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 17 23 40 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 15 17 32
3 III 21 26 47
Jumlah 53 66 119

F. MADRASAH ALIYAH DARUSSYAFA’AT ( TERAKREDITASI )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 13 17 30 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009
2 II 18 22 40
3 III 26 17 43
Jumlah 57 56 113

G. PAKET B DARUSSYAFA’AT ( TERDAFTAR )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 9 6 15 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 7 6 13
3 III 14 11 25
Jumlah 30 23 53

H. PAKET C DARUSSYAFA’AT ( TERDAFTAR )
No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan
Laki-laki Perempuan
1 I 12 8 20 Jumlah Murid pada awal Agustus 2009

2 II 8 7 15
3 III 18 5 23
Jumlah 38 20 58

JUMLAH KESELURUHAN
JENJANG PEINDIDIKAN TK/RA MADIN ULA MADIN WUSTHO MADIN ULYA MTS MA PAKET B PAKET C JUMLAH TOTAL
JUMLAH 126 293 290 87 119 113 53 58
1139


V. FASILITAS PENUNJANG

NO JENIS BARANG BANYAKNYA KET
BAIK RUSAK JUMLAH
1 Meja Dan Bangku Murid 850 10 860
2 Meja Dan Bangku Guru 23 2 25
3 Al Mari 13 2 15
4 Papan Tulis 15 1 16
5 Papan Statistik 5 - 5
6 KMCK 6 2 6
7 Tempat Ibadah 2 - 2
8 Labolatorium 1 - 1
9 Perpustakaan 1 - 1
10 Ruang Aula - - -
11 Asrama 7 - 7
12 Ruang Kantor 4 1 5
13 Komputer 4 1 5

VI. KEADAAN PENDIDIK

NO NAMA USTADZ-DZAH PENDIDIKAN TERAHIR
1 KH. IMAM BARIZI, MB,S.IF MA’HAD ALY
2 Ir. YUSUF ALHAMDANI SIREGAR S.1 UGN PADANG
3 ZAINUDDIN.S.Ag S.1 IAIIG CILACAP
4 LIMA AURIXA D.III IKIP MALANG
5 M. KHOIRUDDIN D.II STIT METRO
6 DRS. PAINO S.1 IAIN RADEN PATAH
7 SUPRIYANTO MAS
8 HARUN.S SMA
9 DARYANTO SMA
10 FAUZI JAYA SMA
11 A. MUZAKI PESANTREN
12 IMAM SUMADI PESANTREN
13 SUMARDIS PESANTREN
14 AMIRUDDIN THOHIR S.IF MA’HAD ALY
15 ABDUL KHAMID PESANTREN
16 M. QOMARUDDIN S.IF MA’HAD ALY
17 NURUL ANWAR S.IF MA’HAD ALY
18 ALIBUDIN SGO
19 K. A. SYAFI'I PESANTREN
20 AHMAD MANSYUR S.IF MA’HAD ALY
21 IMAM MURNI PESANTREN
22 SHOLIKIN YUSUF PESANTREN
23 SYAIFUL BAHRI MAS
24 K. AHMAD SYAFI’I PESANTREN
25 SUWARSONO D.II
27 SULAIMAN ROSYID PESANTREN
28 M.ROMADHON MAS
29 HERU SAPUTRA MAS
30 MUSTAIN MAS
31 AHMAD SHOLEH MAS
32 ALI MANSYUR PESANTREN
33 SUBANGI PESANTREN
34 IMAM SYAFI’I PESANTREN
35 MUDHOFAR PESANTREN
36 ZAINAL ARIFIN PESANTREN
37 MIFTAHUDDIN PESANTREN
38 IHWAN FAJARYANTO MAS
39 UMI MUNTAMAH MAS
40 UMI BARIYAH PESANTREN
41 SITI KHOIRIYAH PESANTREN
42 ALFIYAH PESANTREN
43 SITI RODIYAH PESANTREN
44 KUNI QOIMATUL LAIL PESANTREN
45 UMI MASRUROH MAS
46 WIWIN SMA
47 BINTIANA SMA
48 JUWITANINGTIAS. SE S.1
49 SRI MULYANI SMA
50 SITI MU’MINAH PESANTREN
51 NAIMATUN NISAK MAS
52 SITI MAESAROH MAS
53 TRISNO AJI PESANTREN
54 PURNOMO SIDIQ S.1


VII. JADWAL RUTINITAS KEGIATAN YPP. DARUSYAF’AAT

A. JADWAL HARIAN
- 04.00 – 05.00 : Bangun Pagi, Sholat Tahajut, Jamaah Subuh
- 05.00 – 05.30 : Pengajian Kitab Kuning ( Ihya’ Ulumiddin, Tafsir Jalalain, Ta’limul Muta’alim).
- 05.30 – 06.00 : Sorogan Kitab Kuning
- 06.00 - 07.30 : Mandi, makan pagi, persiapan belajar formal
- 07.30 – 12.00 : Sekolah formal MTs. MA., Kecuali hari Jum’at
- 12.00 – 13.00 : Istirahat, Jama’ah Dzuhur
- 13.00 - 14.00 : Sorogan Kitab Kuning, Persiapan sekolah Diniyah
- 14.00 – 16.00 : Sekolah Diniyah ULA dan Wustho
- 16.00 – 16.30 : Jamaah ‘Asar
- 16.30 – 17.30 : - Pengajian kitab Kuning ( Shoheh Muslim, Ihya Ulumiddin)
- Olah Raga bagi yang tidak ikut pengajian
- 17.30 – 18.00 : Makan sore, Mandi
- 18.00 – 18.30 : Jama’ah Magrib
- 18.30 – 19.30 : Sorogan Al-Qur’an ( Kecuali Malam Selasa dan Jum’at)
- 19.30 – 2030 : Belajar terpimpin/takror (ULA), sekolah Diniyah Wustho dan Ulya.
- 20.30 – 21.00 : Jama’ah Isya
- 21.00 – 22.30 : Pengajian Kitab Kuning ( Soheh Muslim, Kifayatul Ahyar, Nurud Dolam ).
- 22.30 – 04.00 : Istirahat ( tidur malam ).

B. JADWAL MINGGUAN
- Muhadloroh ( Latihan Berpidato )
- Seni baca Al-Qur’an ( Qiro’at ),
- Pendalaman Sholawat ( Alberjanzi )
- Istighosah
- Yasinan, Tahlilan
- Fasholatan
- Olah Raga
- Seni bela diri
- Praktek omputer
- Kerja bakti ( Ro’an )
- Praktek Bahasa Arab
- Praktek Bahasa Inggris
- Upacara Bendera
- Bahtsul Masail

C. JADWAL BULANAN
- Manakibul Akbar/Sewelasan ( Setiap tanggal 11 tahun qomariyah)
- Pendidikan Kesenian
- Keterampilan
- Kepramukaan
- Musyawaroh
D. JADWAL TAHUNAN
- Pengajian Kilatan ( Setiap bulan Romadhon )
- Pendalaman Al Berjanzi ( Setiap Bulan Robiul Awal )
- Tafaulan Nabi Adam, Santunan Anak Yatim ( Setiap tanggal 10 Muharram )
- Ijazah Dalailul Khoirot ( setiap tanggal 1 Muharram )
- Perlombaan-perlombaan ( Akhirussanah )
- Wisata Rohani Ziarah Wali Songo
- POSPEKAB, POSPEDA Dan POSPENAS


VIII. PENGAJIAN POKOK KITAB KUNING

a. Kitab Hadits
1. Soheh Muslim
2. Bulughul Marom
3. Riyadussolihin
4. Jawahirul Buhori
5. Azkarun Nawawi
6. Soheh Bukhori

b. Kitab Fiqih
7. Sullamu Attaufiq
8. Safinatun Annajah
9. Sullamun Najah
10. Fathul Qorib
11. Fathul Mui’n
12. Fathul Wahab
13. Nihayatuzzain
14. Kifayatul Ahyar

c. Kitab Tafsir

15. Tafsirul Jalalain
16. Durotun Nasihin
17. Sanad Dalailul Hoirot
18. Qolbul Qur’an
19. Hikmatul Bariz I
20. Hikmatul Bariz II
21. Khozinatul Asror
22. Hasiah Ibnu Abi Zamroh
23. Bidayatul Hidayah

d. Kitab Nahwu
24. Muhtasor Jiddan
25. Sarah Nadom Sarif Al Imriti
26. Ibnu ‘Akil

e. Kitab Ahlaq
27. Khoridatul Bahiyyah
28. Ahlaqul Banin
29. Ta’limul Muta’alim
30. Ihya’ Ulumuddin


SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSYAFA’AT


I. PELINDUNG/PENASEHAT : - Depag OKI
- Camat Lempuing
- Kepala Desa Tugujaya
II. PIMPINAN / MUDIR : K.H. Imam Barizi, MB, S.IF
III. SEKRETARIS : Amiruddin Thohir. S.IF
IV. BENDAHARA : Hj. Umi Muntamah
V. KEPALA BAGIAN ( KABAG )
1. Kepesantrenan : M. Romadhon
2. Pendidikan : Syaiful Bahri
3. Keamanan : Ihwan Fajaryanto
4. Pembangunan : Ahmad Muzaki
5. Informasi/ TU : M. Qomaruddin
6. Kopontren : Ahmad Mansyur
7. Penerangan : M. Ma’ruf
8. Porseni : Ahmad Sholeh
9. Keuangan : M. Khoiruddin
10. Humas : Sulaiman Rosyid

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSYAFA’ATI. PENANGGUNG JAWAB : KH. Imam Barizi,MB.S.IF
II. KETUA PELAKSANA : Ahmad Muzaki
III. WAKIL PELAKSANA : A. Jamaluddin
IV. SEKRETARIS : Ahmad Sholeh
V. BENDAHARA : Khoiruddin
VI. ANGGOTA :
1. Abdul Hamid 11. M. Romadhon
2. Sumardis 12. Ridwan
3. Syaiful Bahri 13. Abdul Latif
4. Nurul Anwar 14. Siti Mu'minah
5. Heru Saputra 15. Siti Kalimah
6. Mustain 16. Naimatun Nisak
7. Ikhwan Fajaryanto 17. Nikmatus Sholihah
8. Ali Furqon 18. Nurkarimah
9. Ahmad Jailani 19. Yasin Mahfud
10. As ‘Ad Mashuri 20. Ahmad Syaidi

Senin, 21 Desember 2009

Pesantren SUMSEL

Assalamu'alaikum
Nama-Nama Pondok Pesantren Se- Sumatera Selatan
Tahun 2009

1. Kab. OKU Timur

K.Daroni
Pengasuh PP. Raden Fatah
Pasir Putih Suka Negara
OKU Timur

K.Ibnul Mubarok
Pengasuh PP. Nurul A’la
Jatimulyo II Kp.II
OKU Timur

K.Amar Ma’ruf
Pengasuh PP. Subulul Ulum
Ds. V Negeri Agung
OKU Timur

KH.Imam Muarif
Pengasuh PP. Wali Songo
Sido Waluyo OKU Timur

K.A. Junaidi
Pengasuh PP.Mambaul Ulum
Sumbersari
OKU Timur

K.Abdul Mufid
Pengasuh PP. Al Fattah
Sumber Mulyo OKU Timur


K.Syaikhoni
Pengasuh PP. Al Jazuliyyah
Sumber Harapan Ds.2
OKU Timur

KH.Nurudin
Pengasuh PP. Darul Muttaqin
Karang Melati OKU Timur

K.M.Izzudin
Pengasuh PP. Al Amanah
Dsn.III Srikaton
OKU Timur

K.Najamudin
Pengasuh PP. Darul Huda
Lubuk Harjo RT 2 Kp.1
OKU Timur

K.Ilmu Hayat
Pengasuh PP. Annabawy
SS III sriwangi Karang Menjangan OKU Timur

K. Syaikhoni
Pengasuh PP. Darussalamah
Muda Sentosa OKU Timur
K. Umar Afandi
Pengasuh
PP. Darul Falah Al Amin
Sumbersari OKU Timur

K. Syamsuri
Pengasuh PP. Al Ittihad
Sumber Mulyo Kp.1
OKU Timur

Pengasuh
PP. Nurul Ulum
Salak Alom Riang Bandung
OKU Timur

K.M. Solhan
Pengasuh PP. Subulussalam
Sri Wangi OKU Timur

K.Asep
Pengasuh PP. Bustanul Ulum
Wonotirto Sumbersuko
OKU Timur

K. Munif Syah
Pengasuh
PP. Hidayatul Mubtadiin
Nirwana Kp.3
OKU Timur


K. Marzuki
Pengasuh
PP. Raudhatul Istiqomah
Lirboyo Ds.surabaya
OKU Timur

K.M.Abdullloh
Pengasuh
PP. Sabilul Muttaqin
Karang Sari Belitang
OKU Timur

KH.Suhadi Ismail
Pengasuh
PP. Al Istiqomah
Kp. Sumberharjo
OKU Timur

K. Sutaji Yusuf
Pengasuh
PP. Amaliatut Taqwa
Ds Banuayu OKU Timur

K. Abdul Abror
Pengasuh PP. Bahrul Ulum
Tugasari Kr.Nyawa
OKU Timur
K. Imam Baidowi
Pengasuh PP. Al Falah
Sumber Harapan
OKU Timur


K. Imam Juhdi
Pengasuh
PP. Miftahul Huda
Panca Tunggal
OKU Timur

K. Abdulloh Muhnan
Pengasuh
PP. Roudhotul Quran Purwodadi Rt.7 Kp.2
OKU Timur

K. Imam Turmudzi
Pengasuh
PP. Al Ihsan Darussalam
Sumber Jaya
OKU Timur

K. Muchlasin
Pengasuh
PP. Bahrul Ulum
Wonosigro Sidorahayu
OKU Timur


K. Imam Yahya
Pengasuh
PP. Faidlul Barokah
Srimulyo Kp.1
OKU Timur

K. Imam Mawardi
Pengasuh PP. Al jihad
Wonosari Sumber suko
OKU Timur

K. Nurfuadi
Pengasuh PP. Darul Falah
Rejosari OKU Timur

K. Munir Thamrin
Pengasuh PP. Sunan Giri
Taraman SS.III
OKU Timur

Pengasuh
PP. Hidayatussibyan
Sriwangi OKU Timur

K. Imam Tauhid,S.Ag
Pengasuh
PP. Nurul Fatah
Karang Kemiri
OKU Timur


K. Muhlisin
Pengasuh PP. Nurul Falah
Sido Mulyo BK.IX
OKU Timur

K. A. Marzuki
Pengasuh PP. Darussalam
Wono Rejo Sumber Suko
OKU Timur

K. Imam Mashirudin
Pengasuh PP. Darul Mahmud
Sukaraja Kp.III OKU Timur

K. Zainuddin BA
Pengasuh PP. Darussalam
Blok K no.42 Batumarta VI
OKU Timur

K. Romlan Bisri
Pengasuh PP. Al Ikhlas Pemetung Basuki
PT Sapa Pemetung Basuki
OKU Timur

K. Mahfudz
Pengasuh
PP. Miftahul Muqorrobin
Dsn.3 Karang Melati
OKU Timur

K. Kamali
Pengasuh
PP. Salafiyah Al Furqon
Tambak Boyo Kp.3
OKU Timur

K. Wahab Hasbulloh
Pengasuh PP. Al Ihsan
Kali Rejo
OKU Timur

K. Nurwahid
Pengasuh PP. Darul Hikmah
Jl.Bunga Mayang Tumijaya
OKU Timur

K. Asyhad Hasyim
Pengasuh PP. Fathul Ulum
Sri Mulyo Tapus
OKU Timur

K. Hasyim As
Pengasuh PP. Darul Islah
Labuhan Bathin Negeri Agung Jaya OKU Timur

K. Hasyim
Pengasuh PP. Al-Barokah
Sukanegara OKU Timur


KH. Afandi, BA
Pengasuh
PP. Nurul Huda Sukaraja
Jl. Kota Baru Sukaraja
OKU Timur

K. Rohimatulloh
Pengasuh PP. Darul Muttaqin
Trimo Harjo OKU Timur

K. Nurul Falah
Pengasuh PP. Al Falah
Sumber Mulyo
OKU Timur

K. M. Hisyam
Pengasuh PP. Nurul Hasan
SrimulyoOKU Timur

K. Abdul Rohim
Pengasuh
PP. Bulughul Marom
Tawang Rejo OKU Timur

K. Abu Khoiri
Pengasuh PP. Subulul Huda
Pulau Negara OKU Timur
K. Thobroni Hanan
Pengasuh
PP. Nurul Istiqomah
Jl.SDN3 Harjo Mulyo
OKU Timur

K. Ahmad Rumani
Pengasuh PP. Darussalam
Tegal Rejo Pelita Jaya
OKU Timur

K. Imam Mujahid
Pengasuh
PP. Minhajut Tholab
Ploso Rejo Sukanegara
OKU Timur

K. M. Sudirman
Pengasuh
PP. Tahfidzul Quran
Purwodadi
OKU Timur

K. Zainal Fanani
Pengasuh
PP. Salafiyah Al Hikmah
Purwodadi OKU Timur

K. Masur, Z
Pengasuh PP. Nurul Ulum
Bumi Rahayu OKU Timur

K. Harun Munadi
Pengasuh PP. Miftahul Ulum
Trimo Harjo OKU Timur

K. Munir Thamrin
Pengasuh PP. Sirojul Huda
Jaya Mulya OKU Timur

K. Imam Nawawi
Pengasuh PP. Al Khoriyah
Sumber Mulyo
OKU Timur

K. Ahmad Syam
Pengasuh
PP. Bidayatul Hidayah
Sidorejo OKU Timur

K. Imam Syafi’i
Pengasuh PP. At Taqwa
Pahang Asri OKU Timur

K. Abdul Aziz
Pengasuh PP. Darul Falah
Umbul Sari OKU Timur


K. Amirul Mukminin, S.Ag
Pengasuh PP. Nurul Chalik
Baturaja Bungin
OKU Timur

K. Makmun Maksum
Pengasuh PP. Hidayatussalam Al Munawaroh
Sarwo Dadi BK.XII
OKU Timur

K. Umar Habibi
Pengasuh PP. Maryam Murait
Kota Baru Martapura
OKU Timur

K. M. Solhan Habib
Pengasuh PP. Al Marzuki
Ds. Perjaya Martapura
OKU Timur

K. Hamid
Pengasuh
PP. Hidayatul Mubtadiin
Negri Pajuan BP.Peliyung
OKU Timur
K. Ahmad Mu’arif
Pengasuh PP. Darus Salam
Sumedang Sari Sumber Mulyo OKU Timur

K. Hasyim Sugandi
Pengasuh PP. Sunan Ampel
Sumber Agung Buay Madang
OKU Timur

K. Zainuri
Pengasuh PP. Raudhatul Hikmah
Tanjung Mas Buay Madang
OKU Timur

K. Marzuki
Pengasuh PP. Nurul Jihad
Sukaraja Buay Madang
OKU Timur

K. M. Ghufron Munir
Pengasuh PP. Darul Mukomah
Sumedang Sari Sumbermulyo
OKU Timur

K. Husain
Pengasuh PP. Riyadussalamah
Sritata Kurungan Nyawa
OKU Timur

K. M. Amenan
Pengasuh PP. Baitussalam
Pandan Sari Madang
Suku 1 OKU Timur

K.Drs. Ilmi Al Falah
Pengasuh PP. Al Amin
Yoso Winangun Madang
SK 1 OKU Timur

K. Makinuddin
Pengasuh PP. Nurussalam
Sido Gede Belitang
OKU Timur

K. Zainal Abidin
Pengasuh
PP. Manbaul Hikamah
Sumber Suko Belitang
OKU Timur

K. Drs. Badrun
Pengasuh PP. Darul Rohmah
Karang Anyar Belitang
OKU Timur

K. Ibrahim Nur
Pengasuh Miftahul Huda
Karang Indah Semendawai Sk III OKU Timur

K. Abur Dzarim
Pengasuh
Barokah Wali Songo
OKU Timur2. Kabupaten OKI

Pengasuh
PP. Al Ikhlas
Muara Burnai II
Kab.OKI

K. Daud Denin, BA
Pengasuh
PP. Darul Muttaqin
Jl. Pratu Abraham No.17
Kab.OKI

K. Drs. Busrodin M. Noor
Pengasuh
PP. Di’ayatul Islamiyah
Jl. KH. M. Nour Kab.OKI

K. Yusuf Supria
Pengasuh
PP. Tazkiyatun Nafsi
Cahya Maju Kab.OKI


K. Muhsin Salim
Pengasuh PP. Nurul Hidayah
Kepahyang Kab.OKI

KH. Ali Purnomo
Pengasuh PP. Baitur Rahman
Rantau Durian Kab.OKI

KH. Ali Munawir, S. Ag
Pengasuh PP. Darul Ulum
Sungai Belida Kab.OKI

K. Solokin Al Furqon
Pengasuh
PP. Manba’ul Ulum
Lubuk Makmur Kab.OKI

Pengasuh
PP. Futuhiyyah
Cahya Mas Kab.OKI

K. Muslih Qori
Pengasuh PP. Al-Ishlah
Tulung Selapan Kab.OKI

K. Ahmad Syafi’i
Pengasuh PP. Darul Falah
Lubuk Makmur
Kab.OKI


K. Abdul Mungin
Pengasuh PP. Subulussalam
Jl. Lintas Timur Tebing Suluh
Kab.OKI

KH. Anwar Shodiq, S. IF
Pengasuh PP. As-Shiddiqiyah
Lubuk Seberuk Kab.OKI

KH. Fatkhul Hadi, S.Ag
Pengasuh PP. Nurul Ulum
Muara Burnai II Kab.OKI

K. M. Khoiri, BA
Pengasuh PP. Al-Furqon
Pampangan Kab.OKI

KH. Syamsuddin Nur, S. Ag
Pengasuh PP. An-Nur
Jl. Lintas Timur Tebing Suluh
Kab.OKI

K. M. Sholeh
Pengasuh PP. Sabilussa’adah
Sido Basuki Kab.OKI

KH. Abdulloh Mustofa
Pengasuh PP. Darul Jannah
Jl. Lintas Timur Muara Burnai
Kab.OKI

K. Nurhadi Hizbulloh
Pengasuh PP. Darussalam
Jl. Lintas Timur Tugu Mulyo
Kab.OKI

KH. Habib Mudzakir
Pengasuh PP. Sabilul Muttaqin
Bumi Agung Kab.OKI

K. Harun Rasyid
Pengasuh PP. Mambaul Huda
Suka Maju Kab.OKI

K. Hasan Sudion
Pengasuh PP. Miftahul Ulum
Kuta Pandan Kab.OKI

K. Rosyidi
Pengasuh PP. Nurul Hidayah
Suka Maju Tebing Suluh
Kab.OKI

K. Muatho’ Zuhdi
Pengasuh PP. Al-Falah
Bumi Agung Kab.OKI

K. Haryanto
Pengasuh PP. Nurul Huda
Sinar Harapan Mulya Teluk Gelam Kab.OKI

K. Sudarto Wahab
Pengasuh PP. Darunnajah
Sumber Agung Kab.OKI

K. Uyen Al Aris
Pengasuh PP. Sabilillah
Jl. Rahman Tauhid Kab.OKI

K. Sukheimi, Lc
Pengasuh PP. Darul Falah
Kemang Indah Mesuji
Kab.OKI

K. Abdul Karim
Pengasuh PP. Darussalam
Kampung Baru Kab.OKI

K. Khumeidi Sulaiman
Pengasuh
PP. Mambaul Hikmah
Sungai Belida Mekar Jaya
Kab.OKI

K. Supriyanto, S.Pd.I
Pengasuh PP. Sholatul Fatikh
Sumber Deras Kab.OKI

K. Muslih
Pengasuh PP. Ubad Bodo
Kerta Mukti Kab.OKI

K. Nasrudin
Pengasuh
PP. Hidayatul Mubtadi’in
Rantau durian Kab.OKI

K. Arifin, S. Ag
Pengasuh PP. Nurul Makrifah
Ulok Tembogo-Jejawi
Kab.OKI

Pengasuh
PP. Nurul Islah
Muara Burnai Kab.OKI

K. Suryani
Pengasuh
PP. Mambaussalam
Sumber Agung Lempuing
Kab.OKI

K. A. Baharudin
Pengasuh PP. Subulussalam
Kerta Mukti Air Sugihan
Kab.OKI

K. Sulaiman
Pengasuh PP. Darunnajah
Margo Baksi Mesuji
Kab.OKI

K. Imam Mansyur
Pengasuh PP. Sabilunnajah
Belian Makmur Mesuji
Kab.OKI

K. Burhanuddin
Pengasuh
PP. Mambaul Ulum
Jaya Bakti Mesuji Kab. OKI

K. M. Qulyubi
Pengasuh PP. Nurul Qolam
Dabuk Rejo Lempuing
Kab. OKI

K. Yuris
Pengasuh
PP. Tauhidul Muchlisin
Suka Pulih Pedamaran
Kab. OKI

K. Toha Jazuli
Pengasuh
PP. Awalul Ihya’ Darul Amanah
Tugu Jaya Lempuing
Kab. OKI
K. Sulaiman Rosyid
Pengasuh PP. Nurul Iman
Lubuk Seberuk Kab. OKI

K. Ali Imron,S.IF
Pengasuh PP. Darussalamah
Mulya guna Kab. OKI

K. Muhlisin
Pengasuh PP. Ariyad Darussalam
Mesuji Kab. OKI


5. Kabupaten Ogan Ilir

K. Suaidi, Abd. Rozi
Pengasuh/Mudir
PP. Darul Iman
Seri Kembang Kab. OI

K. A.Karim Umar
Pengasuh/Mudir
PP. Raudhotul Ulum
Ds. Saka Tiga Kab. OI

Latifah
Pengasuh/Mudir
PP. Masdarul Ulum
Ds. Teluk Kecapi Kab. OI

K.M.Zed Umar
Pengasuh/Mudir
PP. Darul Falah
Seri Tanjung Kab. OI

K. Drs. Romzul Fayat
Pengasuh PP. Darun Najah
Jl. Pembangunan 2 Ds. Bangun
Kab. OI

KH.Drs. Mudrik Qori’
Pengasuh PP. Al Ittifaqiah
Jl. Lintas Timur Km.36
Kab. OI

KH. Ahmad Darfa’i
Pengasuh PP. Al-Barokah
Jl. Merdeka Tanjung Batu CB
Kab. OI

KH. Zen Nawawi
Pengasuh/Mudir
PP. Amjaiyah
Tanjung Batu Kab. OI

K. Marzuki
Pengasuh/Mudir
PP. Inayatulloh
Limbang Jaya Kab. OI


K. Suud Sahmad
Pengasuh/Mudir
PP. Nurul Hilal
Senuro Kab. OI

K. Joko Santoso
Pengasuh/Mudir
PP. Darussalam
Seri Kembang Kab. OI

K.M. Sholeh Amin
Pengasuh/Mudir
PP. Tarbiyatul Islamiyah
Limbang Jaya Kab. OI

K. Drs. Sazili Idah Anwar
Pengasuh PP. Nurul Islam
Jl. KH. Anwar Seri Bandung
Kab. OI

K.M. Syafi’i
Pengasuh/Mudir
PP. Raudhotul Quran
Payaraman Kab. OI


K.Drs.Amir Hamzah
Pengasuh PP. Istiqomah
Lorok Kab. OI


Istifadah Rosyad
Pengasuh PP. Nurul Yaqin
Tanjung Atap Kab. OI

K. Salamun MS
Pengasuh PP. Bahrul Ulum
Suka Mulya Kab. OIK. Al Mazini H.Jafri
Pengasuh/Mudir
PP. Nurul Syamsiah
Tanjung Pinang Tj.Batu
Kab. OI

K. H. Syafrin ST
Pengasuh PP. Miftahussalam
Tanjung Pinang Tj.Batu
Kab. OI

K. Azmi A.Hadi,S.Ag
Pengasuh/Mudir
PP. Nurul Ulum
Rantau Alai Kab. OI

K. Qusyairi Abror,S.IF
Pengasuh/Mudir
PP. Syafa’atut Tulab
Kab. OI


3. Kabupaten Banyu Asin

K.H. Balian
Pengasuh PP. Nurul Iman
Ds.Ujung Tanjung
Banyu Asin

K.H. M. Husni Thamrin
Pengasuh PP. Qodratulloh
Ds. Langkan Banyu Asin

K.H. M. Mudaris.M
Pengasuh
PP. Sabilul Hasanah
Ds.Purwosari Banyu Asin

K. Alwy Habsi
Pengasuh Pp. Ar Riyadh
Ds.Kayuara Kuning
Banyu Asin

K. Hendra Zainuddin, M.Pd.I
Pengasuh PP. Inayatulloh
Ds. Gasing Laut
Banyu Asin


K. Chalim Sayuti
Pengasuh
PP. Nurul Muhajirin
Ds. Suka Tani Banyu Asin

K.Drs. Budiman
Pengasuh
PP. Aqu-lu Elmuqofa
Sukajadi Banyu Asin

K. Amirul Mujtahidin, S. Ag
Pengasuh PP. Hidayatulloh
Kel. Kenten Laut
Banyu Asin

K.Drs.Solihin Hasibuan,M.Pd.I
Pengasuh PP. Izatuna
Ds.Gasing Banyu Asin

K.M. Mudhofar
Pengasuh PP. Darul Ulum
Ds.Kumbang Permata
Banyu Asin

K.Idrus Hasmi
Pengasuh PP. Nurul Hikmah
Ds. Cinta Manis Baru
Banyu AsinK.Drs. Asep Syaiful Adha
Pengasuh PP. Al Wasilah
Ds. Nusa Makmur
Banyu Asin

K. Mubani
Pengasuh PP. Al Akbar
Ds. Sido Mulyo Banyu Asin

K. Najamudin M. Thohir
Pengasuh PP. Babul Ulum
Jl.Sabar Jaya Maryana
Banyu Asin

K. M. Ma’shum
Pengasuh PP. Al Hikmah
Jl.PLg-Jambi Km.69 Betung
Banyu Asin

K. Husnul Huda
Pengasuh PP. Al Fattah
Dsn. Bukit Banyu Asin

K. Edi Efendi
Pengasuh PP. Miftahul Ulum
Jl. Sinta LK.II Banyu Asin

K. Ahripan
Pengasuh PP. Darud Da’wah Wal Irsyad
Ds. Tirta Kencana
Banyu Asin

K. Daman Huri
Pengasuh PP. Hidayatulloh
Ds. Tanjung Marbu
Banyu Asin

K. M. Zen
Pengasuh PP. Nurul Ihsan
Ds. Sungai Dua Banyu Asin

K. Ihwanul Muslimin, LC
Pengasuh PP. Darussakinah
Ds. Sungai Pinang
Banyu Asin

K.Drs. Sya’roni
Pengasuh PP. Al Khoiriyah
Ds. Timbul Jaya
Banyu Asin

K.Edi Sunani
Pengasuh PP. Darul Abror
Ds. Tirta Harja Banyu AsinK.M. Roba’I Irsyad
Pengasuh PP. Al Futuhiyah
Ds. Daya Utama
Banyu Asin

K. Nasihin
Pengasuh PP. Raudhotul Ulum, Ds. Daya Makmur
Banyu Asin

K. Munandar
Pengasuh PP. Al Hikmah
Ds. Argomulyo
Banyu Asin

K. M. Yusuf
Pengasuh PP. Ulil Albab
Ds. Tirta Harja
Banyu Asin

K. Drs. Sunendi Sarmadi
Pengasuh PP. Assanadiyah
Ds. Tanjung Baru
Banyu Asin

K. Ali Mahmudi
Pengasuh PP. Darul Ulum
Ds. Sumber Mulyo
Banyu Asin


K. Bahruddin Khumeidi,S.Pd.I
Pengasuh PP. Darul Muttaqin
Ds. Dana Mulya Banyu Asin

K. Hadrawi
Pengasuh PP. As-Salam
Ds. Penuguhan Banyu Asin

K. M. Jazi
Pengasuh
PP. Hidayatul Muktadin
Ds. Majatra Banyu Asin

K. Asy’ad
Pengasuh
PP. Salafiyah As Syafi’iyah
Ds. Muara Padang Banyu Asin

K.Sulaiman Rasyid
Pengasuh PP. Darussalam
Ds. Sri Mulya Banyu Asin

K. Imam Tauhid
Pengasuh PP. Darut Tauhid
Ds. Sholeh Mulya Banyu Asin
K. M. Syaid
Pengasuh PP. Darul Ulum
Ds. Sholeh Jaya Banyu Asin

K. Nur Khoidin
Pengasuh PP. An-Nidhom
Ds. Sido Harjo Banyu Asin

K. Nur Khozin
Pengasuh
PP. Hidayatul Mubtadiin
Ds. Sido Mulyo Banyu Asin

K. Nur Wahid, S.Ag
Pengasuh PP. Miftahul Huda
Ds. Mukti Jaya Banyu Asin

K. M. Sholeh
Pengasuh PP. Bahrul Ulum
Ds. Tanjung Mulya Sari
Banyu Asin

K. Drs. Rosyidin Hasan, M.Pd.I
Pengasuh
PP. Darul Ulumi Syariyyah
Ds. Telang Karya Banyu Asin

K. Nurrohman
Pengasuh
PP. Riyadut Tholibin
Ds. Telang Karya Banyu Asin

K. Mursal Aziz, BA
Pengasuh PP. Al Hidayah
Ds. Muara Telang
Banyu Asin

K. Syakroni
Pengasuh PP. Al Mawaddah
Ds.Telang Karya Banyu Asin

K. A. Sholihin Al Mubarok
Pengasuh PP. Barokatul Qodiri
Ds.Sido Mulya Banyu Asin

K. A. Muhlazim
Pengasuh PP. As Salafiyah
Ds. Suka Damai TJ. Siapi-api
Banyu Asin

Pengasuh
PP. Miftahus Sa’adah
Ds. Nusa Makmur
Banyu Asin


4. Kota Palembang

K. Muhsin,S.Ag
Pengasuh
PP. Arriyad Talang Betutu
Jl. Kolonel Danil Efendi
Palembang

K. As’ad Bakri
Pengasuh
PP. Subulussalam
Jl.KH.Balhi Lr. Banten 11
Palembang

K. Abu Bakar Al Habsy
Pengasuh
PP. Rubath Siwuan
Jl. Seduduk Putih No.49A
Palembang

Hj. Asmawati,SE
Pengasuh
PP. IGM Al Falah
Jl. PSI-Lautan 35 Ilir
Palembang

K. Muhsan S.Ag
Pengasuh
PP. Ar-Rohman
Jl. Tegal Binangun
Palembang
K. Masduki
Pengasuh
PP. Al- Husna
Jl. KH.Azhari 12 Ulu
Palembang

Syarifah Alawiyah Al Habsy
Pengasuh
PP. Putri Az Zahra
Jl. KH. Azhari 12 Ulu BBC.99
Palembang

K. Dr. Agus Azhari
Pengasuh
PP. Al-Amalul Khair
Jl. Lunjuk Jaya
Palembang

K. Drs. Syamsuddin Sadiman
Pengasuh
PP. Nurul Qomar
Jl. Perintis Kemerdekaan
Palembang

K. Lutfi Izudin
Pengasuh
PP. Sultan Mahmud Badaruddin
Jl. Tanjung Api-api
Palembang

K. Noprizal, S.Ag
Pengasuh
PP. Thawalid Sriwijaya
Talang Kemang Palembang

K. Drs. Ridwan Asmad
Pengasuh PP. Al-Firdaus
Jl. Taqwa Sei selincah
Palembang

K. Drs. Sunedi Sarmadi
Pengasuh PP. Assanadiyah
Jl. Simpang Jaya Palembang

Hj. Umi Kalsum
Pengasuh
PP. Jami’atul Khoriyah
Jl. Mayor Zen Lr. Abadi
Palembang

K.H. Nawawi Dencik
Pengasuh PP. Ahlul Qur’an
Jl. Rama Raya Km.10
Palembang

K. M. Indra Hartono
Pengasuh
PP. Roudhotul Iman
Jl. Suwadaya Raya No.1 Rt.5
Palembang

Pengasuh
PP. Al-Hikmah
Jl. SH. Wardoyo No.428
Palembang

K. Umar Aziz
Pengasuh
PP. Rubath Muhibbin
Jl. Lebak Murni Rp.22
Palembang

Marfu’ah
Pengasuh PP. Marfu’ah
Jl. Tunas Harapan No.90
Palembang

Pengasuh
PP. Insanul Fitroh
Jl. Sukarno Hatta
Palembang

Pengasuh
PP. Darul Ulum Al Burhan
Jl. Basuki Rahmad
Palembang

K.Muh. Al Habsy
Pengasuh PP. Ar-Riyadh
Jl. KH. Azhari 13 Ulu
Palembang

K.Drs. Ahmad Syarmudin
Pengasuh
PP. Quran Al KAhfi
Jl. Perindustrian II
Palembang

K. Hendra Zainuddin, M.Pd.I
Pengasuh
PP. Auliya Cendikia
Jl. Tj. Api-api Rt.38
Palembang

K.H. Hendro Karnadi, S. Ag
Pengasuh PP. Jami’atul Quro
Jl. Musi 6 Blok L No. 52 Pakjo
Palembang


6. Kota Lubuk Linggau

K.H. Jalili Thoha
Pengasuh PP. Darussalam
Jl. Nangka RT 16 No. 917
Lubuk LinggauK. Endang Muhtadin,S.Pd
Pengasuh PP. Mazroilah
Jl. Yos Sudarso
Lubuk Linggau

K.H.Efendi Jofon
Pengasuh/Mudir
PP. Luqmanul Hakim
Jl. Petanang
Lubuk Linggau

K. Darussalam,S.Pd.I
Pengasuh PP. An Najiyah
Jl. Waringin Megang 3
Lubuk Linggau

K.H. A.Bahtiar
Pengasuh PP. Nurun Najah
Jl. Yos Sudarso Lubuk Linggau

K.Drs.Sulthoni
Pengasuh/Mudir
PP. Ittihaadul Ulum
Jl. Malabar No.429
Lubuk Linggau

K.Drs.Wahyudin
Pengasuh PP. Al Furqon
Jl. Junaidi KHR
Lubuk Linggau
K. Feri Irawan
Pengasuh PP. Mafaza
Jl. Kalianda Rt.2 Megang
Lubuk Linggau

K.H.Sueb Tamat
Pengasuh PP. Al Ikhlas
Jl. Yos Sudarso No.86
Lubuk Linggau

K. Munsoeri Adam
Pengasuh PP. Al Azhar
Jl. Depati Said Gg.Pelita
Lubuk Linggau

K.H. Syaiful Hadi,BA
Pengasuh PP. Ar Risalah
Jl. Labter Salimpari
Lubuk Linggau

K.H. Hanan
Pengasuh/Mudir
PP. Hubbul Aitam
Kel. Lubuk Linggau
Lubuk Linggau

K. M. Rusli
Pengasuh PP. Islamic Centre Muhammadiyah
Jl. Raya Rahma
Lubuk Linggau

K. M. Ichwan
Pengasuh PP. Syaifulloh
Jl. Garuda No.3 Rt.5 Lubuk Tani Lubuk Linggau7. Kabupaten Lahat


Pengasuh PP. Al-Khoiriyah
Desa Pagar Jati Kab. Lahat

K. Syamsul Ma’arif
Pengasuh PP. Islamic Center Lahat
Jl. A.Yani No.1 Kab. Lahat

K. Ridwan Arif, S.Ag
Pengasuh PP. Al-Hikmah
Jl. Trans Palembaya Suka Makmur Kab. Lahat

K. Syarif Hidayatulloh
Pengasuh PP. An-Nur
Sp.2 Marga Mulya
Kab. Lahat
K. Abdul Hamid
Pengasuh PP. Fathul Ulum
Desa Linggar Jaya
Kab. Lahat

K. Junaidi Sanusi
Pengasuh
PP. Ash-Shomadiyah
Jl. Lintas Sumatra Arahan
Kab. Lahat

K. Drs. Ngadimin
Pengasuh
PP. Sabilul Muttaqin
Jl. Trans Palembaja Km.4
Kab. Lahat

K. Khusnuddin Karim
Pengasuh PP. Abdur Rohman
Jl. Motik Bunga Mas
Kab. Lahat

K. M. Khoiruddin
Pengasuh
PP. Al-Ashriyah Nurul Iman
Desa Pagar Ruyung KA
Kab. Lahat
K. Santoso A.Md
Pengasuh PP. Al-Ikhlas
Desa Jambat Genting Tj. Sakti Pumi Kab. Lahat

8. Kota Pagaralam

K. Drs.Deni Priansyah
Pengasuh PP. Al-Azhar
Kel. Karang Dalo Dempo Tengah Pagaralam

K. Drs. Zarzoni
Pengasuh PP. Darul Hikam
Desa Bangun Rejo
Pagaralam

K. Drs. Tohirun
Pengasuh/Mudir
PP. Darul Muttaqien
Desa Tanjung Menang
Pagaralam

8. Kota Prabu Mulih

K. Harun Rasyid
Pengasuh PP. Al-Furqon
Desa Tanjung Rambang
Prabu Mulih

K. Drs. Junial Komar,MM
Pengasuh/Mudir
PP. Modern Darussalam
Jl. Simpang Sindur
Prabu Mulih
6. Kabupaten OKU Induk

K. Syaiful Yani
Pengasuh PP. Bani Zahro
Desa Tungku Jaya
OKU Induk


Pengasuh/Mudir
PP. Miftahul Jannah
Jl. Putri Candi No.05
OKU Induk


K. Ahmad Qosim
Pengasuh PP. Darul Khuldi
Lubuk Macan Sri Mulya
OKU Induk

K. Harmaji
Pengasuh PP. Darul Anwar
Batumarta Unit IV
OKU Induk

K. Sofwan Sihab
Pengasuh PP. Darul Falah
Jl. Rajawali Batumarta II
OKU Induk

Tjik Ami Ahmad
Pengasuh/Mudir
PP. Luqmanul Hakim
Batumarta II OKU Induk

Pengasuh/Mudir
PP. Darul Muttaqin
Jl. Baturaja Prabumulih Kurup OKU Induk

K. Hamami Ikhsan
Pengasuh PP. Al-Islah Nahdotul Muslimin,
Jl. Masjid Al Hijriyah Karya Mu OKU Induk


K. A. Mujahid
Pengasuh/Mudir
PP. Fatimah Al-Islami
Merbau OKU Induk

Pengasuh/Mudir
PP. Al-Falah
Jl. Poros Batumarta
OKU Induk

K. Saiful Rizal
Pengasuh/Mudir
PP. Babussalam
Marga Bakti OKU Induk

K. Ahmad Romadhon
Pengasuh/Mudir
PP. Nuroh Muhammad
Batumarta II OKU Induk

K. Mundir
Pengasuh/Mudir
PP. Al-Ghozali
Batumarta XV OKU Induk

K. Muhsin Ali Syah
Pengasuh/Mudir
PP. Darussalamah
Batumarta XVI OKU Induk


K. Sogiran
Pengasuh PP. Nurul Huda
Batumarta XVI OKU Induk
8. Kabupaten OKU Selatan

K. Thoifur Harun
Pengasuh
PP. Raudhatul Muta’alimin
Desa Gunung Raya
OKU Selatan

K. Imam Sarbini
Pengasuh PP.Al Falah IV
Penantian OKU Selatan

K. Ali Fuad
Pengasuh
PP. Roudhotul Qur’an
Simpang Sender OKU Selatan

K. Somad Jawari
Pengasuh
PP. Al Wustha Assalafi
Gunung Aji OKU SelatanK. Hasanuji Maliki
Pengasuh PP. Alhidayah
Damar Pura OKU Selatan

K. M. Soleh
Pengasuh
PP. Bustanu Usyaqil Qur’an
Gunung Raya KP. Kiwis
OKU Selatan

K. Ali Ahmad
Pengasuh PP. Al Falah
Rantau Nipis OKU Selatan

K. Usman
Pengasuh PP. Darul Huda
Sido Mulyo OKU Selatan

K. M. Syukur
Pengasuh PP. Darul Ulum
Karet Jaya OKU Selatan

K. Amin Sutardi
Pengasuh PP. Madinatul Ulum
Desa Suka Jaya Ranau
OKU Selatan

K. Sarwo Edi
Pengasuh PP. Al huda
Sifatuhu OKU Selatan

K. Drs. Hasanudin
Pengasuh
PP. Roudhatul Ulum
Kuripan OKU Selatan

K. M. Husain
Pengasuh
PP. Roudhatus Solihin
Penantian OKU Selatan

K.H. Azhari Anwar
Pengasuh PP. Al Anwar
Simpang Sender
OKU Selatan

K. Mansur
Pengasuh PP. Al Hannan
Sindang Danau
OKU Selatan

K.H. Muklas
Pengasuh PP. Nurul Ulum
Bungir Campang
OKU Selatan12. Kabupaten Muara Enim

K. H. dainawi
Pengasuh PP. Al Harmain
Pulau Panggung Kec.SDL
Muara Enim

K. Rusli .A.Ma
Pengasuh/Mudir
PP.Darut Taklim
Lubukbata Pinang Belari
Muara Enim

K. Afifuddin
Pengasuh/Mudir
PP Darul Ulum
Desa Segamit Muara Enim

K. Silahun
Pengasuh/Mudir
PP. Roudhatun Nasihin
Desa Aremantai Muara Enim

K. H.Iskandar BA
Pengasuh/Mudir
PP.Darussa’adah
Ds. Ari Lintang Muara EnimK. Syukri Urib
Pengasuh PP. Al Rozi
Tanjnung Dalam Kec. Tanah Abang Muara Enim

K. Aman Rohman
Pengasuh PP.Nurul Qur’an
Betung Kec Abab
Muara Enim

K. Abdul Rosyid
Pengasuh PP. Sabilul Huda
Kencan Kec Rambang
Muara Enim

K. Imam Bukhori
Pengasuh/Mudir
PP. Dhiyaus Sunnah
Karang Agung Kec Lubai
Muara Enim

K. Mahmud Fauzi
Pengasuh/Mudir
PP. Raudhatut Taufiq
Jl.Raya Palembang Jambi Kepur Muara Enim

K. Jasurah
Pengasuh PP.Darul Ikhlas
Ds.Rantau Dedap Kec SDM Ulu Muara Enim

K. Faizal
Pengasuh PP.Darul Ulum
Ds. Datar Lebarkec.SDM Ulu
Muara Enim

K. Faizal Pita
Pengasuh PP. YRT Kepur
Ds. Ujung Tanjung Kec Ujan Mas Muara Enim

K. Sibawaihi
Pengasuh PP. Al Manar
Ds. Sukamenang Kec Gelumbang Muara Enim

K. Maskur
Pengasuh PP. An Nur
Ds. Sumber Rahayu Kec.Rambang Muara Enim

K. M. Sun Haji
Pengasuh PP. Al Amin
Ds. Manunggal Jaya Kec R Dangku Muara Enim

13. Kabupaten Muba

K. Dimyati Mahmudi
Pengasuh PP. Nurul Islam
Sri Maju By Lencir RT.02
Kab. Muba

K. Dani Burniat
Pengasuh PP. Al Falah
Jl. Palembang Jambi No.105
Kab. Muba

K. M. Zainal Arifin
Pengasuh PP. Mambaul Hisan
Jl. Palembang Jambi KM.125
Kab. Muba

K. Kadal Al Rahmat
Pengasuh PP.Guppi Nurul Jadid
Sumber Sari Kab. Muba

K. H.M.Toha
Pengasuh PP. Al Falah
Desa Suka Jaya Kab. Muba

K. Ir. Sugiran
Pengasuh PP.Darul Ulum
Jl. PLG –Jambi KM.212
Kab. Muba


K. Suparjo Idris
Pengasuh PP. Darul Hijrah Walfalah
Tenggulang Baru Kab. Muba

K. H. Mahmudi
Pengasuh PP. Darussalam
Sawit 3 Kab. Muba

KH.Masrur Munsir
Pengasuh PP. Assalam
Jl. Palembang Jambi Dusun IV Kab. Muba

K. Abdul Hadi
Pengasuh?Mudir
PP.Hidayatul Fudhola
Sri Gunung Kab. Muba

K. Bakarudin, S.Ag
Pengasuh PP. Ash Shidiqiyah
Jl. Simpang Rantau Kasih
Kab. Muba

K. Endang Hilwan Yusuf
Pengasuh PP. Nurul Huda
Desa Kasmaran Kab. Muba
K. M. Sohib Al Ikhsan
Pengasuh PP. Asy-Syifa
Jl. Sekayu Muara Enim
Kab. Muba

K. Drs. Darmawan
Pengasuh PP. Arisalah
Jl. Plg Jambi Sungai Lilin
Kab. Muba

K. Roisin, SP
Pengasuh PP. An Nahl
Talang Duku Lais
Kab. Muba

K. M. Munawar
Pengasuh PP. An Nur
Ds. Gajah Mati Sungai Lilin
Kab. Muba

KH. Mujtaba
Pengasuh PP. Sirojul Ulum
Pinang Banjar Sungai Lilin
Kab. Muba

K. Noor Muhammad
Pengasuh PP. Riyadul Aliyah
Ds. Mekar jadi sungai lilin
Kab. Muba


K. Mustaqim
Pengasuh PP. Nazalah Furqon
Ds. Nusa Serasan Kab. Muba

K. Zainudin
Pengasuh PP. Mafatihul Huda
Lubuk Harjo Bayung Lincir
Kab. Muba

K. Anang
Pengasuh PP. Bahrul Ulum
Keluang Kab. Muba

K. Muhammad Mufidh
Pengasuh
PP. Anwarul Mubtadi’in
Mekar Jaya By Lencir
Kab. Muba

K. Hidayatul Mustafidh
Pengasuh PP. Islahul Asrori
Sri Maju Bayung Lincir
Kab. Muba

14. Kabupaten Musi Rawas

K. Drs. Marpian
Pengasuh / mudir
PP. Al Hidayatussalamah
Megang Sakti Dua
Musi Rawas

K. Aminudin
Pengasuh
PP. Hidayatus Sibyan
Jl. Kantor Pos Air Belati
Musi Rawas

K. Sunardi
Pengasuh / mudir
PP. Roudhotut Tolibin
Air Beliti Musi Rawas

K. Abd. Rochim
Pengasuh PP. Miftahul Huda
Desa Kasgoro Terawas
Musi Rawas

K. M. Rusdi / Muhsin
Pengasuh PP. Wali Songo
Trikoyo Musi Rawas

K. Nurhasan
Pengasuh PP. Darussalamah
Deswa Bamasko Musi Rawas

K. M. Husen Said
Pengasuh PP. Al- Mathiriyah
Lintas Sumatera Musi Rawas

K. Imam Maarif
Pengasuh PP. Miftahussalam
Megang Sakti 3 Musi Rawas

K. M. Akrom
Pengasuh / mudir
PP. Madinatul Munawaroh
Sukajaya Musi Rawas

K. Tarya, S.Pd.I
Pengasuh PP. Riyadussholihin
Megang Sakti V Musi Rawas

K. Rifi’an
Pengasuh PP. Bahrul Ulum
Rantau jaya KM.42 Musi Rawas

K. Imam Aspali
Pengasuh PP. Syifaul Janan
Air Satan Musi Rawas

K. Sofwan Syafe’i
Pengasuh PP. Al Barokah
Petrans jaya Musi Rawas


K. Ali Usman
Pengasuh PP. Darussalamah
Desa Marga Sakti Musi Rawas

K. Sujiono
Pengasuh / mudir
PP. Al Ikhlas Sidorejo
Sidorejo Lubuk Tua
Musi Rawas

K. Drs. Isranudin
Pengasuh PP. Babussalam
Jl. Kantor Pos Air Beliti
Musi Rawas

K. Nurkholis
Pengasuh PP. Bustanul Ulum
Karya Mulya Musi Rawas

K. Faisal Abduh
Pengasuh PP. Al Khairiyah
Desa Batugajah Musi Rawas

K. Anwar Musadad
Pengasuh PP. Ash Shidiq
Sukurejo/Giri Yoso
Musi RawasK. Purnama Irawan
Pengasuh / mudir
PP. Al Muwahidin Al Islami
Jl. Poros Karang Dapo Sp 3
Musi Rawas


K. Khairudin
Pengasuh PP. Darussyafa’ah
Ds.1 Megang Sakti V
Musi Rawas

K. Imam Maliki
Pengasuh PP. Miftahul Huda
Sumber Dingin Banpres
Musi Rawas

K. M. Karyanto
Pengasuh PP. Miftahul Ulum
Desa Tegal Sari Dusun Tiga
Musi Rawas

K. Suwito
Pengasuh PP. Rahmatullah
Jajaran Baru Iii Megang Sakti Musi Rawas

K. Abu KHoiri
Pengasuh/mudir
PP. Roudhatul Jannah
Tugu Sempurna
Musi Rawas


K. Nur Zaini
Pengasuh/mudir
PP. Al Mujahidin
Ciptodadi Musi Rawas

K. Sa’roni Ahmad
Pengasuh PP. Darul Falah
Muara Kelingi Musi Rawas

K. Abdullah
Pengasuh/mudir
PP. Manarul Huda
Srijaya Makmur
Musi Rawas